I korthet

  • Hyresintäkterna uppgick till 107,9 mkr (85,5) under kvartalet.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 22,9 mkr (18,6) under kvartalet. Exklusive ränta på ägarlån uppgick förvaltningsresultatet till 49,3 mkr (40,6) under perioden.
  • Resultat efter skatt uppgick till -3,6 mkr (20,8) under kvartalet.
  • Totalt genomfördes förvärv och investeringar till ett belopp om 127,8 mkr (154,5) under kvartalet. Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 7 134 mkr vid kvartalets utgång  (5 515).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet januari – mars

  • I januari inleddes ett samarbete med Vitartes AB, där Intea och Vitartes tilsammans ska utveckla en del av projektet Sahlgrenska Life i Göteborg. Projektet omfattar två hus med en sammanlagd uthyrningsbaryta om 55 000 kvm BTA.
  • Efter kvartalets utgång har Intea ingått avtal om förvärv av fastigheten Landsdomaren 6 i Lund. Fastigheten omfattar 27 500 kvm och markytan uppgår till 40 000 kvm, fastigheten är fullt uthyrd till Region Skåne. I lokalerna bedrivs verksamhet inom vuxenpsykiatri. Hyresvärdet uppgår till 65,4 mkr och kontraktet löper till 31 maj 2033.

Jämförelser angivna inom parantes avser motsvarande period föregående år.

Läs den fullständiga rapporten nedan
Intea delårsrapport 15 maj 2019

För ytterligare information, kontakta:
Christian Haglund eller Henrik Lindekrantz.
Kontaktuppgifter finns på: www.intea.se/medarbetare

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 mars 2019 till 7,1 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se