Perioden i korthet

  • Hyresintäkterna ökade med 20,3 procent och uppgick till 129,9 mkr (107,9) under kvartalet.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 41,5 procent och uppgick till 32,4 mkr (22,9). Exklusive ränta på ägarlån uppgick förvaltningsresultatet till 65,9 mkr (49,3), en ökning om 33,6 procent.
  • Resultat efter skatt uppgick till 3,2 mkr (-3,6).
  • Totalt genomfördes under perioden förvärv och investeringar till ett belopp om 120,6 mkr (127,8).
  • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick vid periodens slut till 9 510 mkr (7 134).

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under och efter perioden januari – mars

  • Polismyndigheten utökar förhyrningen med 450 kvm i polishuset i Norrtälje. Genom det nya hyresavtalet som löper till mars 2023 disponerar Polismyndigheten hela byggnaden med en total yta om 6 200 kvm.
  • Intea har certifierats enligt ledningssystemen ISO 9001 (kvalitet) samt ISO 14001 (miljö). Detta säkerställer att arbetet i bolaget bedrivs hållbart, miljövänligt och kvalitativt och garanterar en systematisk uppföljning av förvaltning och fastighetsutveckling.
  • Intea har tecknat ett 15 årigt hyresavtal med Polismyndigheten avseende nya verksamhetslokaler i Kristianstad. De nya lokalerna kommer att omfatta 18 600 kvm uthyrningsbar yta och hyresvärdet uppgår till 43,7 mkr. Byggtiden är beräknad till drygt två år och preliminär inflyttning är satt till halvårsskiftet 2024.
  • Under perioden har världen drabbats av en pandemi. Inverkan på samhället och världsekonomin är redan mycket stor och det är fortfarande för tidigt att överblicka den totala omfattningen och hur detta kommer att påverka bolaget. Då Intea har en så hög andel offentliga hyresintäkter så förväntas bolaget påverkas endast i en mycket begränsad omfattning i det korta och medellånga perspektivet.

Läs den fullständiga rapporten nedan

Intea delårsrapport januari – mars 2020.


För ytterligare information, kontakta:
Christian Haglund, Intea, 0733 80 81 23
Henrik Lindekrantz, Intea, 0732 08 81 02

Om Intea
Intea Fastigheter AB (publ) grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 mars 2020 till 9,5 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea Fastigheter AB (publ) finansieras av svenskt institutionellt kapital. Intea Fastigheter AB (publ) har anlitat Intea AB som rådigare för att bistå i dess centrala förvaltning och fastighetsutveckling. Läs mer på www.intea.se