Som långsiktig fastighetsägare och förvaltare av social infrastruktur är hållbarhet en viktig del i Inteas verksamhet.

Som långsiktig fastighetsägare och förvaltare av social infrastruktur är hållbarhet en viktig del i Inteas verksamhet. De fastigheter vi förvaltar och förvärvar vill vi äga under lång tid, hållbarhetsarbetet genomsyrar därför hela företaget och är en central del i vårt dagliga arbete. Tillsammans med våra hyresgäster och partners vill vi skapa varaktiga relationer som tar hänsyn till miljön samt ett socialt och ekonomiskt ansvar.

Fastigheters livscykel
Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggnation, ombyggnation, förvaltning och rivning. Arbetet med miljö och hållbarhet är något som pågår konstant, från varje enskilt kontor och vidare till hyresgäster och underentreprenörer. Vi jobbar genomgående med att noggrant välja miljövänliga material när vi renoverar och uppför byggnader och med målsättningar för energieffektivisering och minskade utsläpp i olika former.

Energianvändning
Minskning av energianvändning har sedan lång tid utgjort en naturlig del i arbetet i de lokala förvaltningsorganisationerna och åtgärder vidtas kontinuerligt. Klimatstyrda system för uppvärmning och kylning används på flera orter. LED-belysning samt solcellsanläggningar, bergvärme- och bergkylanläggningar av olika typer och fabrikat har varit i drift under flera år. I Vänersborg finns exempelvis en stor och modern bergvärmeanläggning bestående av 82 borrhål på vardera 240 meter. Detta innebär att anläggningen svarar för hela 85 procent av värmeförbrukningen på området bestående av 43 100 kvm uthyrningsbar yta, inklusive en badanläggning. Det innebär också att hela området är självförsörjande på kyla, motsvarande en energiåtgång om 600 MWh.

Bevara och förädla befintliga hus
Den åtgärd som har överlägset störst miljömässig effekt i ett fastighetsbolag är att hållbart bevara, underhålla, och utveckla de äldre hus som finns i portföljen. Undersökningar visar att det tar över 50 år för ett normalt nybyggt kontorshus att bli lika energieffektivt som ett bevarat och väl underhållet hus från sekelskiftet. Detta om man tar hänsyn till den totala energiförbrukningen både för driften och miljöbelastningen vid uppförandeskedet.

Vår målsättning är att samtliga nya hus som vi uppför ska vara miljöcertifierade. För våra hyresgäster har certifiering av de lokaler man brukar blivit allt viktigare. I de projekt Intea driver finns det konkreta miljötänkandet med redan i det inledande ritningsstadiet och genomsyrar hela arbetet med projektet vilket har en mycket positiv inverkan på kostnaderna för certifiering.

Uppmuntra konkreta insatser
Inteas arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor utgår från att skapa en genuin förståelse och ett intresse hos medarbetarna för att därigenom kunna driva frågorna i det dagliga arbetet. Det övergripande målet är att bidra till en bättre miljö och ta ett socialt ansvar där det finns möjlighet att påverka. Som stort företag är möjligheterna att påverka ofta stora. De konkreta åtgärderna kan variera i storlek och även innefatta saker som att klippa gräsmattor med häst eller att köpa sina fikabullar från välgörenhetsorganisationer. Alla åtgärder som bidrar till uppfyllelse av hållbarhetsmålen är viktiga.