Koncernens belåningsgrad ska inte överstiga 60 procent

Intea ska vara en professionell låntagare och arbeta för en konservativ belåningsgrad för att bolaget ska kunna säkerställa långsiktig stabilitet och erbjudas finansiering till marknadens bästa villkor för jämförbara låntagare och jämförbara säkerheter.

Kapitalbindningen ska uppgå till minst 2 år

Kapitalbindningen visar det vägda genomsnittet av de räntebärande skuldernas återstående löptid med hänsyn tagen till kreditlöften.

Ränteteckningsgraden ska uppgå till minst 2,0

Inteas största kostnadspost utgörs av räntor, varför det är viktigt att intjäningsförmågan med god marginal täcker räntekostnaderna.

Räntebindningstiden ska uppgå till mellan 2  och 15 år

Inteas verksamhet ska präglas av en hög grad av stabilitet och förutsägbarhet. Genom att begränsa ränterisken ökar förutsägbarheten i Inteas förvaltningsresultat och förändringar i räntenivåer får inte fullt genomslag på koncernens räntekostnader. 

Säkerhetsställda banklån

Utestående säkerställda banklån i procent av koncernens redovisade totala tillgångar. Nyckeltalet åskådliggör förhållandet mellan säkerställd och icke säkerställd skuld vilket är viktigt för bolagets långivare.