Utveckling av Inteas befintligt fastighetsbestånd sker kontinuerligt tillsammans med våra hyresgäster, vi ser detta som ett viktigt komplement till att växa genom förvärv. Genom att arbeta nära sina hyresgäster är det möjligt att i tidiga skeden initiera processer för att kunna skapa nya ytor och möta hyresgästernas behov och önskemål.

Intea har byggt upp ett starkt team med bred erfarenhet som driver fastighets- och projektutvecklingen i bolaget. Genom att nära samarbete med de tilltänkta hyresgästerna arbetar vi tillsammans för att ta fram nya objekt. En del av utvecklingsarbetet handlar om att förädla det befintliga beståndet. Arbetet kan innefatta allt ifrån att bygga om befintliga lokaler för ny verksamhet till att bygga nya fastigheter.

Fastighetsutvecklingsarbetet i Intea präglas av riskminimering, samtliga utvecklingsprojekt drivs på initiativ från den tilltänkte hyresgästen. Innan större kostnader läggs ner i ett projekt ingås projekteringsavtal med den tilltänkte hyresgästen. Intea arbetar idag med projekt uppgående till 80 420 kvm spritt över hela landet, till höger presenteras ett urval av våra pågående projekt.

Högskolan i Halmstad

I Halmstad har vi ett pågående projekt för Högskolan där vi bygger om och utvecklar en äldre industrilokal till utbildningslokaler. Inflyttningen beräknas till 2020 och lokalytan omfattar 10 500 kvm.

Linnéuniversitetet, Kalmar

I Kalmar uppförs den sista byggnaden med utbildningslokaler för Linnéuniversitetet. Den första etappen av totalt tre tillträdes i november 2018 och etapp 2 och 3 beräknas till 2020. Fastigheten uppgår till en yta om 37 800 kvm.

Samhällsgemensam ledningscentral, Örebro

I Örebro uppför och äger Intea den kommande samhällsgemensamma larm- och ledningscentralen, som även inrymmer stabsrum och utbildningslokaler. Polismyndigheten har ingått ett 15-årigt hyresavtal för anläggningen, som omfattar 11 600 kvm.

Polishus, Kristianstad

I Kristianstad har Polismyndigheten samt Åklagarmyndigheten tecknat ett 15 årigt hyresavtal avseende nya verksamhetslokaler. Byggstart väntas ske i samband med lagakraftvunnen plan och byggtiden är beräknad till drygt två år med preliminär inflyttning sommaren 2024. De nya lokalerna kommer att omfatta 19 400 kvm.

Högskolan i Kristianstad

I Kristianstad har Intea och högskolan ingått ett samarbetsavtal kring det nya citycampusprojektet.  Samarbetsavtalet syftar till att utreda högskolans framtida lokalisering inom kvarteret Båthamnen 11 i Kristianstad för att i nästa steg skapa moderna och effektiva lärandemiljöer, med Intea som den framtida hyresvärden. Lokalerna beräknas uppgå till ca 30 000 kvm med inflyttning 2024.

NFC i Linköping

I Linköping har vi ett pågående projekt där det arbetas med hyresgästanpassning för NFC vars verksamhet kräver specialanpassade lokaler. Lokalytan omfattar 3 845 kvm och projektet beräknas vara färdigställt oktober 2020.

Nya hus C i Linköping

I Linköping uppförs en nybyggnad av kontorshus efter tecknat projekteringsavtal med Region Östergötland. Byggnaden kommer vid färdigställandet att inrymma en ögon-, samt logopedimottagning. Ytan beräknas uppgå till ca 5 500 kvm.

Sahlgrenska Life i Göteborg

I Göteborg har intea och Vitartes Ab inlett ett samarbete för att uppföra hus 2 och 3 i projektet Sahlgrenska Life. Projektet innefattar specialanpassade lokaler för life sience, högspecialiserad vård, avancerad forskning, utbildning samt näringslivsutveckling. Ytan beräknas uppgå till ca 48 000 kvm och preliminär byggstart är beräknad till våren 2021. Byggnaderna väntas stå klara år 2024.