Perioden i korthet

  • Hyresintäkterna ökade med 27,4 procent och uppgick till 224,5 mkr (176,2).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 47 procent och uppgick till 56,6 mkr (38,5). Exklusive ränta på ägarlån uppgick förvaltningsresultatet till 112,2 mkr (82,4), en ökning om 36,2 procent.
  • Resultat efter skatt uppgick till 14,2 mkr (55,3).
  • Totalt genomfördes förvärv och investeringar till ett belopp om 1 657,1 mkr (199,9).
  • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick vid periodens slut till 8 693 mkr (5 591).

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under och efter perioden januari – juni

  • Den 31 maj förvärvade Intea fastigheten Landsdomaren 6 i Lund. Fastigheten omfattar 27 500 kvm och är fullt uthyrd till Region Skåne. I lokalerna bedrivs verksamhet inom vuxenpsykiatri. Hyresvärdet uppgår till 65,4 mkr och kontraktet löper till 31 maj 2033.

Läs den fullständiga rapporten nedan
Intea delårsrapport 17 juli 2019.

Denna information är sådan information som Intea Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli kl. 12.00 CET.

 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Haglund eller Henrik Lindekrantz.
Kontaktuppgifter finns på: www.intea.se/medarbetare

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 juni 2019 till 8,7 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se