Perioden i korthet

  • Hyresintäkterna ökade med 31,9 procent och uppgick till 353,4 mkr (267,9).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 53,3 procent och uppgick till 90,9 mkr (59,3). Exklusive ränta på ägarlån uppgick förvaltningsresultatet till 180,0 mkr (125,1), en ökning om 43,9 procent.
  • Resultat efter skatt uppgick till 104,5 mkr (83,0).
  • Totalt genomfördes under perioden förvärv och investeringar till ett belopp om 1 791,5 mkr (353,2).
  • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick vid periodens slut till 8 977 mkr (5 751).

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under och efter perioden juli – september

  • Den 22 augusti tecknades ett 6-årigt avtal med Polismyndigheten om att hyra 1 165 kvm lokaler på Garnisonsområdet i Linköping.
  • Intea har efter periodens utgång ingått ett hyresavtal med Folkhälsomyndigheten avseende ombyggda aktivitetsbaserade lokaler på Campusområdet i Östersund. Avtalet löper på 6 år med planerad inflyttning sommaren 2020. Kontraktet omfattar 2 750 kvm kontorsyta med ett hyresvärde om 4,7 mkr per år.

Läs den fullständiga rapporten nedan
Intea delårsrapport 7 november 2019

 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Haglund eller Henrik Lindekrantz.
Kontaktuppgifter finns på: www.intea.se/medarbetare

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 september 2019 till 9,0 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se