Aktieägarna i Intea Fastigheter AB (publ), org.nr 559027–5656, (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen den 12 maj 2020 kl. 13.30 i I Know a Places lokaler på Sergels torg 12, vån 17, Stockholm.

Med anledning av den pågående världsomfattande pandemin föreslås att deltagande på stämman även kan ske via telefon, videokonferens eller med hjälp av annan teknisk utrustning under förutsättning att detta godkänns av stämman.

Aktieägare som önskar deltaga på stämman ska vara införda som ägare i Bolagets aktiebok och anmäla sig till Bolaget per e-post till info@intea.se senast den 6 maj 2020.

Förslag till dagordning

 1. Fråga om deltagande på distans.
 2. Utseende av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen för stämman.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Utseende av en eller två justeringsmän.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 8. Beslut
  (a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  (b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  (c) om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 12. Beslut om att anta ny bolagsordning, Bilaga 1.
 13. Övriga ärenden.
 14. Årsstämmans avslutande.

Årsredovisning med revisionsberättelse kommer att finnas att tillgå hos Bolaget på Sergels torg 12 i Stockholm.

Stockholm i april 2020

Intea Fastigheter AB (publ)
Styrelsen

Beslutsunderlag avseende punkterna 8 b), 9–11 och 12

Punkt 8 b) – Utdelning

Styrelsen föreslår en vinstdisposition innebärande att till aktieägare registrerade på avstämningsdagen den 12 maj utdela 5,00 kronor per aktie, vilket motsvarar totalt 50 000 000 kronor, och att återstoden av fritt eget kapital balanseras i ny räkning.

Punkterna 9–11 – Valberedningens yttrande 2020

Bakgrund

I enlighet med bestämmelserna i aktieägaravtalet i Intea Fastigheter AB (publ) daterat i februari 2018 (”Aktieägaravtalet”) har styrelsens ordförande Håkan Sandberg i januari 2020 kallat representanter för de fem största investerarna i bolaget, som förklarat sig villiga att delta i valberedningsarbetet, att tillsammans med honom utgöra valberedning inför årsstämman 2020.

Valberedningen har utgjorts av:

Stefan Nilsson valberedningens ordförande SHB Pensionsstiftelse
Stefan Lind ledamot Saab Pensionsstiftelse
Håkan Hellaeus ledamot Volvo Pensionsstiftelse
Anna-Maria Najafi ledamot Lantbrukarnas Ekonomi-AB
Henrik Bonde ledamot Östersjöstiftelsen

 

Valberedningens motiverade yttrande och redogörelse för valberedningens arbete

Valberedning har haft tre protokollförda sammanträden, varav ett fysiskt möte. Vidare har diskussioner och avstämningar skett via telefon– och mailkonversation mellan mötena. Samtliga beslut inom valberedningen har varit enhälliga.

Vid valberedningens första möte informerade verkställande direktör Henrik Lindekrantz om önskemålet från investerarhåll att utvidga styrelsen med ytterligare en från ägarna oberoende styrelseledamot, gärna med erfarenhet från arbete med projekt och dessutom gärna en kvinna, samt att detta skulle kräva en ändring av Aktieägaravtalets bestämmelser om styrelsesammansättning. Valberedningen har beslutat att arbeta utifrån önskemålet om att utvidga styrelsen.

Valberedningens strävan har varit att, inom ramen för bestämmelserna om styrelserepresentation i Aktieägaravtalet jämte önskemålet om att utvidga styrelsen, föreslå en styrelse där såväl enskilda styrelseledamöter som styrelsen i dess helhet uppfyller högt ställda krav på relevant kunskap och erfarenhet för att kunna bedriva ett effektivt styrelsearbete präglat av hög kvalité. Vid sidan om detta har valberedningen arbetat med att stegvis åstadkomma en jämnare könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen har ingående informerat sig om styrelsens arbete och de specifika krav som bolagets verksamhet ställer. Det kan konstateras att styrelsearbetet under verksamhetsåret fortsatt varit mycket omfattande, med tolv styrelsemöten inklusive platsbesök.

Valberedningen har tagit del av resultatet av den utförda utvärderingen av enskilda styrelseledamöters bidrag till styrelsearbetet samt hur styrelsen fungerar som grupp. Valberedningens bedömning är att den nuvarande styrelsen varit och är väl fungerande.

Valberedningen har informerats om att samtliga styrelseledamöter är tillgängliga för omval men att behov finns för nyval med anledning av bolagets fortsatta tillväxt.

Valberedningen har, under förutsättning att Aktieägaravtalet ändras så att ytterligare en extern ledamot kan väljas in i styrelsen, arbetat med att finna en oberoende styrelseledamot och har utvärderat några kandidater samt haft telefonmöten med kandidaten Kristina Alvendal. Kristina Alvendal är jurist och före detta Stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad och har varit verksam i fastighetsbranschen under många år och har en gedigen erfarenhet av fastighetsutveckling och arbete med projekt i tidiga faser.

Valberedningen föreslår omval av fem styrelseledamöter och, förutsatt att Aktieägaravtalet ändras enligt ovan, nyval av en ledamot enligt nedan.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen får en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och övriga förhållanden, ändamålsenlig sammansättning. Den präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Förslaget ger också fortsatt kontinuitet i styrelsearbetet, vilket valberedningen bedömt som särskilt betydelsefullt med hänsyn till den tillväxt bolaget haft.

Valberedningens förslag till årsstämman

Valberedningen lämnar härmed följande förslag till årsstämman:

(a) Ordförande vid årsstämman

Håkan Sandberg i egenskap av styrelsens ordförande föreslås vara ordförande vid årsstämman.

(b) Antalet styrelseledamöter

Antalet styrelseledamöter föreslås ökas med en ledamot till att vara sex personer.

(c) Ledamöter i styrelsen

Följande ledamöter föreslås för omval till styrelsen:

 • Håkan Sandberg
 • Magnus Jarlén
 • Mattias Grahn
 • Caesar Åfors
 • Henrik Lindekrantz

Följande ledamot föreslås för nyval till styrelsen:

 • Kristina Alvendal

(d) Styrelsens ordförande

Omval av Håkan Sandberg till styrelsens ordförande föreslås.

(e) Arvode till styrelseledamöterna

Vad gäller styrelsearvoden föreslår valberedningen att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska utgå med totalt 1 180 000 (715 000) kronor fördelat enligt följande:

 • 250 000 (175 000) kronor till styrelsens ordförande;
 • 125 000 (100 000) kronor till övriga investerarutsedda ledamöter; och
 • 340 000 (340 000) kronor till oberoende ledamöter.

(f) Val av revisionsbolag/revisor

Det föreslås att till revisor omvälja KPMG AB, med auktoriserade revisorn Peter Dahllöf som huvudansvarig revisor.

(g) Arvode till revisionsbolag/revisor

Det föreslås att ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Stockholm 2020-03-27

Stefan Nilsson           Anna-Maria Najafi      Henrik Bonde

Håkan Hellaeus         Stefan Lind

Punkt 12 – Ny bolagsordning

Bolaget har många aktieägare och aktieboken innehåller därmed många aktieposter. Under 2019 uppkom fråga om att ställa ut fysiska aktiebrev för några aktieposter. I samband därmed framfördes önskemål om att titta närmare på möjligheten att registrera Bolagets aktier hos Euroclear Sweden AB. Mot bakgrund av detta har styrelsen utrett frågan om att registrera Bolagets aktier hos Euroclear Sweden AB och föreslår bolagsstämman att ta in ett avstämningsförbehåll i bolagsordningen i syfte att registrera Bolagets aktier hos Euroclear Sweden AB.

Förslag till beslut:

Bolagsordningen ändras enligt Bilaga 1.

PDF – Kallelse årsstämma IFAB 2020