Vid årsstämman i Intea Fastigheter AB (publ) i Stockholm beslutades:

Fastställande av räkenskaperna för 2019

Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 för bolaget liksom koncernen fastställdes.

Disposition av bolagets resultat

Årsstämman beslutade att av disponibla vinstmedel om 639 229 481 kronor ska 50 000 000 delas ut till aktieägarna och resterande medel om 589 229 481 kronor balanseras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.

Styrelse- och revisorsval

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter. Håkan Sandberg (ordförande), Magnus Jarlén, Mattias Grahn, Caesar Åfors och Henrik Lindekrantz omvaldes, och Kristina Alvendal nyvaldes, som ledamöter i styrelsen.

KPMG AB omvaldes som revisor och Peter Dahllöf kommer fortsatt att vara huvudansvarig revisor.


För ytterligare information, kontakta:
Christian Haglund, Intea, 0733 80 81 23
Henrik Lindekrantz, Intea, 0732 08 81 02

Om Intea
Intea Fastigheter AB (publ) grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 mars 2020 till 9,5 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea Fastigheter AB (publ) finansieras av svenskt institutionellt kapital. Intea Fastigheter AB (publ) har anlitat Intea AB som rådigare för att bistå i dess centrala förvaltning och fastighetsutveckling. Läs mer på www.intea.se