Intea Fastigheter AB (publ) har erhållit det långsiktiga kreditbetyget BBB+ med stabila utsikter från Nordic Credit Rating AS. Samtidigt erhölls även det högsta möjliga kortsiktiga kreditbetyget N-1+. Kreditbetygen gäller för både säkerställd och icke säkerställd skuld.

För att öka transparensen och förståelsen för Inteas kreditkvalitet samt för att bidra till bättre jämförbarhet med andra emittenter, har bolaget valt att addera Nordic Credit Rating som ratinginstitut. En investment grade rating breddar också investerarbasen vilket förbättrar Inteas finansieringsförutsättningar och medför en lägre refinansieringsrisk till lägre kostnad.

Intea är sedan 2017 etablerad i den svenska kapitalmarknaden och har ett icke säkerställt MTN-program (Medium Term Note) med ett rambelopp om 5 miljarder kronor. Idag finns en utestående obligationsvolym om 1,8 miljarder kronor i två emissioner. Utöver detta har Intea ett program för företagscertifikat med en ram om 3 miljarder kronor och en utestående volym om ca 700 miljoner kronor.

”Intea är sedan länge välkända på den svenska kapitalmarknaden, med en stor bas av investerare som uppskattar långsiktigheten och förutsägbarheten i vår verksamhet. På senare år har betydelsen av en officiell kreditrating ökat på marknaden, och i takt med att bolaget blivit större och mognare är det naturligt att också Intea går denna väg”, säger Christian Haglund, Intea.

Länk till Nordic Credit Ratings fullständiga rapport: https://nordiccreditrating.com/issuer/intea-fastigheter-ab-publ


För ytterligare information, kontakta:
Christian Haglund, 0733-80 81 23
Mattias Nuay, 0724-54 08 84

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 mars 2020 till 9,5 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Denna information är sådan information som Intea Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2020 kl. 07:35 CET.