Perioden i korthet

  • Hyresintäkterna uppgick till 165,9 mkr (129,9) under kvartalet, en ökning med 27,7 procent, exklusive gjorda förvärv under perioden uppgick ökningen till 15,3 procent.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 51,2 mkr (32,4) under perioden, en ökning med 58,0 procent. Förvaltningsresultatet exklusive ränta på ägarlån uppgick till 87,8 mkr (65,9), en ökning med 33,2 procent.
  • Periodens resultat uppgick till 295,7 mkr (3,2). Ökningen är hänförlig till ett högre förvaltningsresultat och högre värdeförändringar på förvaltningsfastigheter och derivat.
  • Totalt genomfördes under perioden förvärv och investeringar till ett belopp om 2 440,2 mkr (120,6).
  • Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick vid periodens slut till 12 955,7 mkr (9 510,0).

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under och efter perioden januari – mars

  • I november 2020 förvärvades fastigheten Duvan 1, en anstaltsbyggnad i Härnösand, villkorat av hyresavtal med Kriminalvården. I januari 2021 har Intea och Kriminalvården kommit överens om ett 15-årigt avtal. Hyresvärdet uppgår preliminärt till 14,9 mkr. Tillträde beräknas under fjärde kvartalet 2021.
  • Avtal om förvärv av tre fastigheter på högskoleområdet i Halmstad tecknades i december 2020 med Castellum, med en sammanlagd uthyrningsbar yta om 36 400 kvm och ett underliggande fastighetsvärde om 730 mkr. Fastigheterna tillträddes i januari 2021.
  • Intea har under första kvartalet 2021 förvärvat och tillträtt Malmö universitets portalbyggnad Niagara i Malmö samt Campus Kristianstad med Högskolan Kristianstad som hyresgäst från Akademiska Hus. Portföljen har en uthyrningsbar yta om 54 700 kvm och förvärvades till ett underliggande fastighetsvärde om ca 1,6 miljarder kronor.
  • I mars emitterades en icke säkerställd obligation om 600 miljoner kronor inom ramen för befintligt MTN program. Obligationen har en löptid om 5 år med en rörlig ränta om STIBOR +0,95 procent.

Läs den fullständiga rapporten nedan
Intea delårsrapport januari – mars 2021


För ytterligare information, kontakta:
Eva Bång, CFO, 0702-20 14 69
Charlotta Wallman Hörlin, operativ chef, 0733-24 50 25

Om Intea
Intea Fastigheter AB (publ) grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 mars 2021 till 13,0 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se