Aktieägarna i Intea Fastigheter AB (publ), org.nr 559027-5656, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 30 juni 2021 kl. 14:00 i I Know a Places lokaler på Sergels torg 12, våning 17, 111 57 Stockholm.

Med anledning av den pågående världsomfattande pandemin kommer deltagande vid stämman även kunna ske elektroniskt. Instruktioner för elektroniskt deltagande kommer att skickas ut separat till samtliga aktieägare som har rätt att delta på stämman enligt vad som beskrivs under rubriken ”Rätt att delta” nedan.

Rätt att delta

För att få delta på stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 juni 2021. Vidare uppmanas aktieägare som önskar delta på stämman att anmäla detta till Bolaget per e-post till info@intea.se senast den 28 juni 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 21 juni 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 21 juni 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda, per e-post till info@intea.se eller per post till Intea Fastigheter AB (publ), Sergels torg 12, 111 57 Stockholm, senast den 28 juni 2021.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.intea.se och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning för stämman.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om utdelning.
 8. Beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie A.
 9. Beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie B.
 10. Beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie D.
 11. Beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie A.
 12. Beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie B.
 13. Beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie B.
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie D.
 15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Charlotta Wallman Hörlin utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning om 14 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 30 juni 2021.

Enligt den senast fastställda balansräkningen per den 31 december 2020 uppgick Bolagets fria egna kapital till 636 019 021 kronor. Vid årsstämman den 19 maj 2021 fattades beslut om utdelning om 6 kronor per aktie, sammanlagt 60 000 000 kronor. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 576 019 021 kronor. Förutsatt att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om vinstutdelning återstår 436 019 021 kronor av Bolagets fria egna kapital.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med punkterna 8-14 i den till stämman föreslagna dagordningen.

Punkt 8 – Beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie A

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad nyemission av högst 550 000 stamaktier av serie A, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 550 000 kronor.

I övrigt ska följande villkor gälla:

a) Rätt att teckna aktier ska endast tillkomma Antea AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tecknaren äger rätt att teckna aktier i Bolaget enligt ett aktieöverlåtelseavtal ingånget mellan Bolaget och tecknaren.

b) Teckningskursen är 300 kronor per aktie. Teckningskursen grundar sig på en överenskommelse mellan Bolaget och tecknaren och bedöms marknadsmässig. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.

c) Teckning ska ske på separat teckningslista inom en vecka från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden.

d) Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant till anvisat konto inom en vecka från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga betalningstiden. Styrelsen kan komma att medge kvittning i efterhand enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

e) Emissionsbeslutet förutsätter ändring av Bolagets bolagsordning. Enligt sådan bolagsordning kommer aktier av serie A omfattas av ett omvandlingsförbehåll.

f) De nya aktierna ska omfattas av bolagsordningens hembudsförbehåll.

g) De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

h) Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska även ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

i) Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Eftersom personer som faller under 16 kap. 2 § 1 st. 2 p. aktiebolagslagen ingår i kretsen av teckningsberättigade krävs för giltigt beslut att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med punkterna 7 och 9-14 i den till stämman föreslagna dagordningen.

Punkt 9 – Beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie B

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad nyemission av högst 3 740 491 stamaktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 3 740 491 kronor.

I övrigt ska följande villkor gälla:

a) Rätt att teckna aktier ska endast tillkomma innehavare av fordringar på Bolaget med anledning av tillhandhållna ägarlån (nedan ”ägarlånen”). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning ska ske genom kvittning av ägarlånen enligt överenskommelse mellan Bolaget och långivarna.

b) Teckning ska ske på separata teckningslistor inom en vecka från dagen för emissionsbeslutet. Kvittning sker vid undertecknande av teckningslista. Styrelsen bemyndigas att förlänga teckningstiden vid ett eller flera tillfällen.

c) Betalning för aktier ska ske genom kvittning av fordringar på Bolaget. För de tecknade aktierna ska totalt 1 122 147 300 kronor erläggas. Teckningskursen grundar sig på en överenskommelse mellan Bolaget och tecknarna och bedöms marknadsmässig. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.

d) Emissionsbeslutet förutsätter ändring av Bolagets bolagsordning.

e) De nya aktierna ska omfattas av bolagsordningens hembudsförbehåll.

f) De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

g) Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska även ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

h) Handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen har upprättats.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med punkterna 7, 8 och 10-14 i den till stämman föreslagna dagordningen.

Punkt 10 – Beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie D

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad nyemission av högst 7 480 983 stamaktier av serie D, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 7 480 983 kronor.

I övrigt ska följande villkor gälla:

a) Rätt att teckna aktier ska endast tillkomma innehavare av fordringar på Bolaget med anledning av tillhandhållna ägarlån (nedan ”ägarlånen”). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning ska ske genom kvittning av ägarlånen enligt överenskommelse mellan Bolaget och långivarna.

b) Teckning ska ske på separata teckningslistor inom en vecka från dagen för emissionsbeslutet. Kvittning sker vid undertecknande av teckningslista. Styrelsen bemyndigas att förlänga teckningstiden vid ett eller flera tillfällen.

c) Betalning för aktier ska ske genom kvittning av fordringar på Bolaget. För de tecknade aktierna ska totalt 2 244 294 900 kronor erläggas. Teckningskursen grundar sig på en överenskommelse mellan Bolaget och tecknarna och bedöms marknadsmässig. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.

d) Emissionsbeslutet förutsätter ändring av Bolagets bolagsordning.

e) De nya aktierna ska omfattas av bolagsordningens hembudsförbehåll.

f) De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

g) Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska även ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

h) Handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen har upprättats.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med punkterna 7-9 och 11-14 i den till stämman föreslagna dagordningen.

Punkt 11 – Beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie A

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad nyemission av högst 160 000 stamaktier av serie A, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 160 000 kronor.

I övrigt ska följande villkor gälla:

a) Rätt att teckna aktier ska endast tillkomma Antea AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att erbjuda Bolagets grundare en möjlighet att behålla en överenskommen andel av kapital och röster i Bolaget jämfört med vad Bolagets grundare indirekt innehar före den konvertering av ägarlån till aktier som är föreslagen enligt punkt 9 och 10 ovan genomförs samt övriga emissionsbeslut som förutses fattas med anledning av Bolagets planerade börsintroduktion.

b) Teckningskursen är 300 kronor per aktie. Teckningskursen grundar sig på en överenskommelse mellan Bolaget och tecknaren och bedöms marknadsmässig. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.

c) Teckning ska ske på separat teckningslista inom en vecka från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden.

d) Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant till anvisat konto inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga betalningstiden.

e) Emissionsbeslutet förutsätter ändring av Bolagets bolagsordning. Enligt sådan bolagsordning kommer aktier av serie A omfattas av ett omvandlingsförbehåll.

f) De nya aktierna ska omfattas av bolagsordningens hembudsförbehåll.

g) De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

h) Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska även ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

i) Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Eftersom personer som faller under 16 kap. 2 § 1 st. 2 p. aktiebolagslagen ingår i kretsen av teckningsberättigade krävs för giltigt beslut att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med punkterna 7-10 och 12-14 i den till stämman föreslagna dagordningen.

Punkt 12 – Beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie B

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad nyemission av högst 168 000 stamaktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 168 000 kronor.

I övrigt ska följande villkor gälla:

a) Rätt att teckna aktier ska tillkomma Antea AB eller, för det fall Antea AB inte tecknar, Antea AB:s ägare Christian Haglund och Henrik Lindekrantz (Bolagets grundare). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att erbjuda Bolagets grundare en möjlighet att behålla en överenskommen andel av kapital och röster i Bolaget jämfört med vad Bolagets grundare indirekt innehar före den konvertering av ägarlån till aktier som är föreslagen enligt punkt 9 och 10 ovan genomförs samt övriga emissionsbeslut som förutses fattas med anledning av Bolagets planerade börsintroduktion.

b) Teckningskursen är 300 kronor per aktie. Teckningskursen grundar sig på en överenskommelse mellan Bolaget och tecknarna och bedöms marknadsmässig. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.

c) Teckning ska ske på separat teckningslista inom en vecka från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden.

d) Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant till anvisat konto inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga betalningstiden.

e) Emissionsbeslutet förutsätter ändring av Bolagets bolagsordning.

f) De nya aktierna ska omfattas av bolagsordningens hembudsförbehåll.

g) De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

h) Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska även ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

i) Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Eftersom personer som faller under 16 kap. 2 § 1 st. 2 p. aktiebolagslagen ingår i kretsen av teckningsberättigade krävs för giltigt beslut att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med punkterna 7-11, 13 och 14 i den till stämman föreslagna dagordningen.

Punkt 13 – Beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie B

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad nyemission av högst 29 040 stamaktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 29 040 kronor.

I övrigt ska följande villkor gälla:

a) Rätt att teckna aktier ska endast tillkomma Inhoc AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att erbjuda Inhoc AB en möjlighet att behålla sin pro-rata andel av kapital och röster i Bolaget jämfört med vad Inhoc AB innehar före den konvertering av ägarlån till aktier som är föreslagen enligt punkt 9 och 10 ovan genomförs samt övriga emissionsbeslut som förutses fattas med anledning av Bolagets planerade börsintroduktion.

b) Teckningskursen är 300 kronor per aktie. Teckningskursen grundar sig på en överenskommelse mellan Bolaget och tecknaren och bedöms marknadsmässig. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.

c) Teckning ska ske på separat teckningslista inom en vecka från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden.

d) Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant till anvisat konto inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga betalningstiden.

e) Emissionsbeslutet förutsätter ändring av Bolagets bolagsordning.

f) De nya aktierna ska omfattas av bolagsordningens hembudsförbehåll.

g) De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

h) Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska även ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

i) Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Eftersom personer som faller under 16 kap. 2 § 1 st. 2 p. aktiebolagslagen ingår i kretsen av teckningsberättigade krävs för giltigt beslut att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med punkterna 7-12 och 14 i den till stämman föreslagna dagordningen.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie D

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av stamaktier av serie D, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 3 204 300 aktier. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra utnyttjande av utestående kapitallöften från Bolagets aktieägare under perioden fram till den planerade noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med punkterna 7-13 i den till stämman föreslagna dagordningen.

Övrig information

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 10 000 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 8 och 11-13 på den föreslagna dagordningen kräver för sin giltighet att de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut enligt punkterna 9, 10 och 14 på den föreslagna dagordningen kräver för sin giltighet att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer under minst två veckor före stämman hållas tillgängliga hos Bolaget på adress Sergels torg 12, 111 57 Stockholm, samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.intea.se, samt läggas fram på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Stockholm i juni 2021
Intea Fastigheter AB (publ)
Styrelsen