Aktieägarna i Intea Fastigheter AB (publ), org.nr. 559027-5656, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 2 september 2021 klockan 09:00 i I Know a Places lokaler på Sergels torg 12, våning 17, 111 57 Stockholm.

Med anledning av den pågående världsomfattande pandemin kommer deltagande vid stämman även kunna ske elektroniskt. Instruktioner för elektroniskt deltagande kommer att skickas ut separat till samtliga aktieägare som har rätt att delta på stämman enligt vad som beskrivs under rubriken ”Rätt att delta” nedan.

Rätt att delta

För att få delta på stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 augusti 2021. Vidare uppmanas aktieägare som önskar delta på stämman att anmäla detta till Bolaget per e-post till info@intea.se senast den 31 augusti 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 25 augusti 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 25 augusti 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda, per e-post till info@intea.se eller per post till Intea Fastigheter AB (publ), Sergels torg 12, 111 57 Stockholm, senast den 31 augusti 2021.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.intea.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Val av styrelseledamot A.
 8. Val av styrelseledamot B.
 9. Fastställande av arvode åt styrelseledamöter.
 10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Charlotta Wallman Hörlin, eller den som styrelsen istället utser vid hennes förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Val av styrelseledamot A

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om nyval av Christian Haglund till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Henrik Lindekrantz avträder styrelsen.

Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma att bestå av de bolagsstämmovalda ledamöterna Håkan Sandberg, Mattias Grahn, Caesar Åfors, Kristina Alvendal, Christian Haglund och Håkan Hellaeus.

Punkt 8 – Val av styrelseledamot B

Valberedning föreslår att stämman beslutar om nyval av ytterligare en styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Information om vem den föreslagna ledamoten är avses presenteras om och när diskussionen med personen slutförts. Om förslaget presenteras innebär det att valberedningen föreslår att styrelsen ska utgöras av sju personer.

Om stämman beslutar i enlighet med förslaget och enligt förslaget i punkt 7 ovan kommer styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma att bestå av de bolagsstämmovalda ledamöterna Håkan Sandberg, Mattias Grahn, Caesar Åfors, Kristina Alvendal, Christian Haglund, Håkan Hellaeus och den styrelseledamot som föreslagits av valberedningen.

Om diskussionen inte går i mål (varvid något förslag inte kommer att presenteras) kommer punkt 8 att utgå från dagordningen.

Punkt 9 – Fastställande av arvode åt styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med följande belopp, i enlighet med beslut på Bolagets årsstämma 2021:

 • 475 000 kronor till styrelsens ordförande;
 • 200 000 kronor till investerarutsedda ledamöter; och
 • 350 000 kronor till oberoende ledamöter.

Styrelsearvodet är oförändrat i förhållande till det beslut om styrelsearvode som fattades på Bolagets årsstämma 2021, med justeringen att ytterligare ett årligt styrelsearvode kommer att utgå för det fall stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 8 ovan, dock att sådant årligt arvode kommer att utbetalas pro rata i förhållande till uppdragsperiodens längd.

Övrig information

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 20 258 257, varav 710 000 utgör stamaktier av serie A, motsvarande 710 000 röster, 13 937 531 utgör stamaktier av serie B, motsvarande 1 393 753,1 röster, och 5 610 725 utgör stamaktier av serie D, motsvarande 561 072,5 röster, varvid det totala antal röster uppgår till 2 664 825,6. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer under minst två veckor före stämman hållas tillgängliga hos Bolaget på adress Sergels torg 12, 111 57 Stockholm, samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.intea.se, samt läggas fram på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Stockholm i augusti 2021
Intea Fastigheter AB (publ)
Styrelsen