Styrelsen för Intea Fastigheter AB (publ) har inför den planerade börsnoteringen fastställt nya finansiella och operativa mål samt utdelningspolicy för verksamheten. Målen ersätter bolagets tidigare finansiella och operativa mål samt utdelningspolicy.

Finansiella mål

  • Årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde per stamaktie av serie A och B över tid om minst 12 procent (inklusive eventuella värdeöverföringar).
  • Årlig tillväxt i förvaltningsresultatet per stamaktie av serie A och B över tid om minst 12 procent.

Operativa mål

  • Minst 90 procent av hyresintäkterna ska över tid komma från offentliga hyresgäster.
  • Till år 2026 ska fastighetsvärdet uppgå till minst 30 miljarder kronor. Detta ska ske både genom förvärv och projektinvesteringar i framförallt nybyggnation.

Finansiella riskbegränsningar

  • Belåningsgrad för koncernen ska över tid ligga i intervallet 50–55 procent, och ska inte överstiga 60 procent.
  • Räntetäckningsgraden för koncernen ska inte understiga 2 gånger.

Utdelningspolicy

  • Den sammanlagda utdelningen ska uppgå till cirka 40 procent av förvaltningsresultatet, varav D-aktier ger rätt till utdelning om 18 kronor per D-aktie.

Denna information är sådan information som Intea Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 september 2021 kl. 19.00 CET. 

 

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Lindekrantz, VD, 0732 08 81 02
Eva Bång, CFO, 0702 20 14 69

Om Intea
Intea Fastigheter AB (publ), org.nr 559027-5656, grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 juni 2021 till 13,4 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se