Vid extra bolagsstämma i Intea Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) den 30 september 2021 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag. Kallelsen till extra bolagsstämman finns tillgänglig hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.intea.se.

Beslut om utdelning

Det beslutades om en utdelning för stamaktier av serie D om 13,50 kronor per stamaktie av serie D för räkenskapsåret 2020 med utbetalning kvartalsvis om 4,50 kronor per stamaktie av serie D. Avstämningsdagar för utdelning på stamaktier av serie D är torsdagen den 30 september 2021, torsdagen den 30 december 2021 och torsdagen den 31 mars 2022.

Med anledning av beslutad uppdelning av Bolagets aktier (se nedan) ska det utdelningsbelopp per aktie som stamaktie per serie D berättigar till justeras i enlighet därmed, dvs. till 0,50 kronor per stamaktie av serie D och utbetalningstillfälle, från och med den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter avstämningsdagen för uppdelningen.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Det beslutades om ändring av Bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen till extra bolagsstämman.

Beslut om uppdelning av aktier

Det beslutades om en uppdelning av Bolagets aktier varvid en (1) befintlig aktie i Bolaget, oavsett serie, delas upp på nio (9) aktier (aktiesplit 9:1). Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 20 258 257 till 182 324 313. Varje akties kvotvärde kommer efter uppdelningen att vara cirka 0,11 kronor.


För ytterligare information, kontakta:
Charlotta Wallman Hörlin, operativ chef, 0733 24 50 25

Om Intea
Intea Fastigheter AB (publ), org.nr 559027-5656, grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 juni 2021 till 13,4 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se