Årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 finns nu tillgänglig.

Läs den fullständiga rapporten nedan.
Intea årsredovisning 2021


För ytterligare information, kontakta:

Henrik Lindekrantz, VD, 0732-08 81 02
Eva Bång, CFO, 0702-20 14 69

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsbeståndets värde uppgick per 31 december 2021 till 17,8 miljarder kronor med en uthyrningsbar area om 454 tkvm. Fastighetsbeståndet består av fastigheter och projekt med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Läs mer på www.intea.se.

Denna information är sådan information som Intea Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-03-18 15:00 CET.