Som långsiktig fastighetsägare och förvaltare av social infrastruktur är hållbarhet en viktig del i Inteas verksamhet.

Som långsiktig fastighetsägare och förvaltare av social infrastruktur är hållbarhet en viktig del i Inteas verksamhet. De fastigheter vi förvaltar och förvärvar vill vi äga under lång tid och därför genomsyrar hållbarhetsarbetet hela företaget och är en central del i vårt dagliga arbete. Tillsammans med våra hyresgäster och partners vill vi skapa varaktiga relationer som tar hänsyn till miljön och där socialt och ekonomiskt ansvar är självklara delar.

Fastigheters livscykel


Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggnation, ombyggnation och förvaltning till rivning. Arbetet med miljö och hållbarhet är något som pågår konstant, från varje enskilt kontor och vidare till hyresgäster och underentreprenörer. Vi jobbar genomgående med att noggrant välja miljövänliga material när vi renoverar och uppför byggnader och med målsättningar för energieffektivisering och minskade utsläpp i olika former.

Den åtgärd som har den största miljömässiga effekten i ett fastighetsbolag är att hållbart bevara, underhålla, och utveckla de äldre hus som finns i portföljen. Undersökningar visar att det tar över 50 år för ett normalt nybyggt kontorshus att bli lika energieffektivt som ett bevarat och väl underhållet hus från sekelskiftet om man tar hänsyn till den totala energiförbrukningen för driften och miljöbelastningen vid uppförandeskedet.

Vår målsättning är att samtliga nya hus som vi uppför ska vara miljöcertifierade. För våra hyresgäster har certifiering av de lokaler de brukar blivit allt viktigare. I projekt som Intea driver finns det konkreta miljötänkandet med redan i det inledande ritningsstadiet och genomsyrar hela arbetet med projektet, vilket har en mycket positiv inverkan på kostnaderna för certifiering.

Uppförandekod


Vi arbetar aktivt med att främja hållbar utveckling och socialt ansvarstagande. Som ett led i detta har en uppförandekod för leverantörer tagits fram för att successivt uppnå en alltmer hållbar leverantörskedja. Genom ett ansvarsfullt företagande, där varje leverantör ställer krav på sina leverantörer, skapas en trygg process.

ISO Certifiering


Bolaget är certifierat enligt ledningssystemen ISO 9001:2015 (kvalitet) och 14001:2015 (miljö). Med ett långsiktigt ägarperspektiv på fastighetsinnehavet och med egna lokala förvaltningsorganisationer utgör ett kvalitets- och miljöledningssystem ytterligare arbetsverktyg i förvaltningen av bolagets fastigheter och säkerställer att arbetet i bolaget bedrivs hållbart, miljövänligt och kvalitativt. Det garanterar också en systematisk uppföljning av förvaltning och fastighetsutveckling.

För ytterligare information, se vår miljö- och hållbarhetspolicy och kvalitetspolicy.

Energianvändning


Minskning av energianvändning har sedan lång tid utgjort en naturlig del av de lokala förvaltningsorganisationernas arbete och åtgärder vidtas kontinuerligt. Klimatstyrda system för uppvärmning och kylning används på flera orter. LED-belysning samt solcellsanläggningar, bergvärme- och bergkylanläggningar av olika typer och fabrikat har varit i drift under flera år. I Vänersborg finns exempelvis en stor och modern bergvärmeanläggning bestående av 82 borrhål på vardera 240 meter. Anläggningen svarar för hela 85 procent av värmeförbrukningen på området bestående av 43 100 kvm uthyrningsbar yta, inklusive en badanläggning. Det innebär också att hela området är självförsörjande på kyla, motsvarande en energiåtgång om 600 MWh.

Samhällsengagemang


För ett bolag som är verksamt inom en smal nisch där samhällsservice i olika former är en gemensam nämnare blir det naturligt att hela tiden sträva efter att vara en aktiv samhällsdeltagare. Det görs genom att bland annat sponsra verksamheter och stötta organisationer där det finns lokal anknytning. Som ett exempel är Intea i Vänersborg sponsor för Polstjärnepriset, en musiktävling för unga talanger inom klassisk musik. Intea är även sponsor åt IFK Vänersborg, ett elitserielag inom bandy som utöver sin elitsatsning bedriver stor ungdomsverksamhet i kommunen. I Östersund sker sponsring till IFK Östersund inom fotboll.