Aktieägarna i Intea Fastigheter AB (publ), org.nr. 559027-5656, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 2 september 2021 klockan 09:00 i I Know a Places lokaler på Sergels torg 12, våning 17, 111 57 Stockholm.

Med anledning av den pågående världsomfattande pandemin kommer deltagande vid stämman även kunna ske elektroniskt. Instruktioner för elektroniskt deltagande kommer att skickas ut separat till samtliga aktieägare som har rätt att delta på stämman enligt vad som beskrivs under rubriken ”"Right to attend"below.

"Right to attend"

För att få delta på stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 augusti 2021. Vidare uppmanas aktieägare som önskar delta på stämman att anmäla detta till Bolaget per e-post till info@intea.se senast den 31 augusti 2021.

Shares registered with a nominee

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 25 augusti 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 25 augusti 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Proxy and power of attorney forms

Shareholders represented by a proxy must issue a written and dated power of attorney for the proxy. The power of attorney may not be issued earlier than one year before the date of the Extraordinary General Meeting, unless the power of attorney specifies a longer period of validity, which may not be more than five years from the date of issue. The original power of attorney, together with the registration certificate and other authorisation documents confirming the authorised representative, must have been received by the Company by email to info@intea.se eller per post till Intea Fastigheter AB (publ), Sergels torg 12, 111 57 Stockholm, senast den 31 augusti 2021.

Power of attorney forms are available from the Company and on the Company’s website, www.intea.se, and are sent upon request to shareholders who provide their postal address. www.intea.seand are sent upon request to shareholders who provide their postal address.

Proposed agenda

 1. Öppnande av stämman.
 2. Election of the Chairman of the Meeting.
 3. Preparation and approval of the voting list.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Election of one or two members to check the minutes.
 6. Examination of whether the meeting has been duly convened.
 7. Val av styrelseledamot A.
 8. Val av styrelseledamot B.
 9. Fastställande av arvode åt styrelseledamöter.
 10. Stämmans avslutande.

Proposed resolutions

Item 2 – Election of the Chair of the meeting

The Board of Directors proposes that Charlotta Wallman Hörlin, or another person appointed by the Board instead of her if she is unable to attend, be appointed Chair of the Extraordinary General Meeting.

Punkt 7 – Val av styrelseledamot A

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om nyval av Christian Haglund till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Henrik Lindekrantz avträder styrelsen.

Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma att bestå av de bolagsstämmovalda ledamöterna Håkan Sandberg, Mattias Grahn, Caesar Åfors, Kristina Alvendal, Christian Haglund och Håkan Hellaeus.

Punkt 8 – Val av styrelseledamot B

Valberedning föreslår att stämman beslutar om nyval av ytterligare en styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Information om vem den föreslagna ledamoten är avses presenteras om och när diskussionen med personen slutförts. Om förslaget presenteras innebär det att valberedningen föreslår att styrelsen ska utgöras av sju personer.

Om stämman beslutar i enlighet med förslaget och enligt förslaget i punkt 7 ovan kommer styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma att bestå av de bolagsstämmovalda ledamöterna Håkan Sandberg, Mattias Grahn, Caesar Åfors, Kristina Alvendal, Christian Haglund, Håkan Hellaeus och den styrelseledamot som föreslagits av valberedningen.

Om diskussionen inte går i mål (varvid något förslag inte kommer att presenteras) kommer punkt 8 att utgå från dagordningen.

Punkt 9 – Fastställande av arvode åt styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med följande belopp, i enlighet med beslut på Bolagets årsstämma 2021:

 • 475 000 kronor till styrelsens ordförande;
 • 200 000 kronor till investerarutsedda ledamöter; och
 • 350 000 kronor till oberoende ledamöter.

Styrelsearvodet är oförändrat i förhållande till det beslut om styrelsearvode som fattades på Bolagets årsstämma 2021, med justeringen att ytterligare ett årligt styrelsearvode kommer att utgå för det fall stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 8 ovan, dock att sådant årligt arvode kommer att utbetalas pro rata i förhållande till uppdragsperiodens längd.

Other information

Number of shares and votes

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 20 258 257, varav 710 000 utgör stamaktier av serie A, motsvarande 710 000 röster, 13 937 531 utgör stamaktier av serie B, motsvarande 1 393 753,1 röster, och 5 610 725 utgör stamaktier av serie D, motsvarande 561 072,5 röster, varvid det totala antal röster uppgår till 2 664 825,6. Bolaget innehar inga egna aktier.

The right of shareholders to receive information

In accordance with Chapter 7, Section 32 of the Companies Act, the Board of Directors and the Chief Executive Officer shall, if requested by a shareholder and if the Board of Directors considers that this can be done without significant damage occurring to the Company, provide information at the Extraordinary General Meeting on circumstances that may affect the assessment of an item on the agenda.

Documents

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer under minst två veckor före stämman hållas tillgängliga hos Bolaget på adress Sergels torg 12, 111 57 Stockholm, samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.intea.se, samt läggas fram på stämman.

Processing of personal data

For information about how your personal data is processed, see https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Stockholm i augusti 2021
Intea Fastigheter AB (publ)
Board of Directors