Juli – september

 • Hyresintäkterna ökade med 34,1 procent och uppgick till 185,5 mkr (138,3) under kvartalet, varav 38,1 mkr kommer från förvärvade fastigheter.
 • Förvaltningsresultatet ökade och uppgick till 108,6 mkr (39,0), en ökning om 178,5 procent.
 • Värdeförändringen på fastighetsbeståndet uppgick i kvartalet till 1 044,4 mkr (89,4). För mer information se sida 11 i delårsrapporten.
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 927,1 mkr (89,1). Resultat per A- och B aktie 7,48 kr (fotnot 1), per D aktie 0,50 kr (fotnot 1).
 • Totalt genomfördes under kvartalet förvärv och investeringar till ett belopp om 112,5 mkr (141,9).
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick vid kvartalets utgång till 14 568,1 mkr (10 237,9).

Januari – september

 • Hyresintäkterna ökade med 35,7 procent och uppgick till 539,7 mkr (397,6), varav 92,1 mkr kommer från förvärvade fastigheter.
 • Förvaltningsresultatet minskade och uppgick till 60,5 mkr (105,5), en minskning med 42,7 procent.
 • Värdeförändringen på fastighetsbeståndet uppgick till 1 587,1 mkr (262,5). För mer information se sida 11 i delårsrapporten.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 347,5 mkr (211,8). Resultat per A- och B aktie 10,22 kr (fotnot 1), per D aktie 0,50 kr (fotnot 1).
 • Totalt genomfördes under perioden förvärv och investeringar till ett belopp om 2 743,1 mkr (393,4).
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick vid periodens utgång till 14 568,1 mkr (10 237,9).

1) No diluting instruments exists.

Väsentliga händelser under perioden

 • I juni 2021 offentliggjorde Intea att arbete påbörjats för att bolagets aktier ska tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Som en följd av detta har Intea genomfört en översyn av organisationen och kapitalstrukturen, där Intea AB förvärvades av bolaget. Vidare fattades beslut om en ny bolagsordning med nya aktieslag samt ett antal riktade nyemissioner som genomfördes i juli 2021.*
 • Intea och Polismyndigheten har ingått ett projekteringsavtal för att utreda en byggnation av ett nytt polishus i Strömstad. Den uthyrningsbara ytan beräknas uppgå till omkring 3 700 kvm. Produktionsstart 2023 med inflyttning under sommaren 2025.
 • På extra bolagsstämma den 2 september 2021 beslutade stämman bland annat om nyval av Pernilla Ramslöv och Christian Haglund till styrelseledamöter. Henrik Lindekrantz avträdde styrelsen för att fokusera på rollen som verkställande direktör för bolaget.
 • I september fastställde styrelsen nya finansiella och operativa mål samt utdelningspolicy. Christian Haglund tillträdde också rollen som vVD med ansvar för strategisk utveckling.*
 • På extra bolagsstämma den 30 september 2021 beslutades om en uppdelning av aktier (aktiesplit 9:1). Vidare beslutades om en kvartalsvis utdelning för D-aktierna för räkenskapsåret 2020 om 0,50 kronor per aktie med första avstämningsdag den 30 september 2021.*

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • På en extra bolagsstämma den 13 oktober 2021 beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedningen, Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier och/eller D-aktier.*
 • I oktober utökades ramen för befintligt MTN-program till 8 mdr kr samtidigt emitterades ett obligationslån om 600 mkr med en löptid om 5 år och rörlig ränta om STIBOR +0,98 procent.
 • Intea etablerade i oktober en ny projekt- och förvaltningsorganisation i Kristianstad.
 • I oktober 2021 ingick Intea ett tioårigt hyresavtal avseende 2 800 kvm utbildningslokaler på högskoleområdet i Halmstad med Amerikanska gymnasiet. Det årliga kontraktsvärdet uppgår till 5,6 mkr.
 • Ett banklån om 600 mkr återbetalades i sin helhet i oktober 2021.

*) För mer information, se s. 20 – 21 i delårsrapporten avsnitt Övrig information, Väsentliga händelser med avseende på Inteas börsnoteringsprocess. 

The CEO’s comments

Kärnan av social infrastruktur

Intea förvaltar och utvecklar social infrastruktur med ett långsiktigt ägarperspektiv. Med social infrastruktur avses lokaler för samhällsviktiga funktioner som är specialanpassade för sitt ändamål. Intea har valt att begränsa detta begrepp till att hyresgästerna ska vara offentliga hyresgäster. Med en fastighetsportfölj där över 90 procent av hyresintäkterna kommer från offentliga hyresgäster särskiljer sig bolaget från andra aktörer i branschen. Det är en position vi ska vårda och förstärka.

Planenlig expansion i flera dimensioner under kvartalet

Intea fortsätter expandera. Värdeförändringen på fastighetsbeståndet, under kvartalet, ökade med 1,0 mdkr drivet av huvudsakligen lägre avkastningskrav på marknaden och ett ökat värde av projektportföljen. Likaså har hyresintäkter och förvaltningsresultat ökat under perioden samtidigt som att vi har stärkt organisationen. Vi räknar med att fortsätta tillväxtresan under kommande år och styrelsen antog i september nya finansiella och operativa mål vilket bland annat består i att fastighetsvärdet senast år 2026 ska uppgå till minst 30 mdkr.

Work is progressing to prepare the company for a listing on Nasdaq Stockholm's main list. In connection with a listing, a shareholder distribution will be carried out of both existing and newly issued Class B shares and of existing Class D shares. We believe that investors will appreciate Intea's dedicated focus on public-sector tenants and customised properties, in combination with good development opportunities.

Read the full report below
Intea Fastigheter AB (publ) – delårsrapport januari – september 2021