Intea Fastigheter AB (publ) har emitterat obligationer om 250 miljoner kronor inom ramen för befintligt MTN-program.

Obligationer om 250 miljoner kronor har emitterats med förfall 2023 och utgör en del av obligationslån 2020/23 (ISIN SE0013359809) som därmed uppgår till sammanlagt 1,35 miljarder kronor. Obligationerna emitterades till kurs 100,94 vilket motsvarar 0,67 procent plus 3 månaders STIBOR.

Emissionslikviden kommer att användas till bolagets löpande verksamhet.

Se mer information om Inteas obligationslån och företagscertifikat på https://www.intea.se/obligationer-och-certifikat/.


For further information, please contact:
Eva Bång, CFO, 0702-20 14 69

About Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsbeståndets värde uppgick per 30 september 2021 till 14,6 miljarder kronor med en uthyrbaryta om 417 tkvm. Fastighetsbeståndet består av fastigheter och projekt med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Läs mer på www.intea.se