Finansiella mål

  • Årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde per stamaktie av serie A och B över tid om minst 12 procent (inklusive eventuella värdeöverföringar).
  • Årlig tillväxt i förvaltningsresultatet per stamaktie av serie A och B över tid om minst 12 procent.

Operativa mål

  • Minst 90 procent av hyresintäkterna ska över tid komma från offentliga hyresgäster.
  • Till år 2026 ska fastighetsvärdet uppgå till minst 30 miljarder kronor. Detta ska ske både genom förvärv och projektinvesteringar i framförallt nybyggnation.

Finansiella riskbegränsningar

  • Belåningsgrad för koncernen ska över tid ligga i intervallet 50–55 procent, och ska inte överstiga 60 procent.
  • Räntetäckningsgraden för koncernen ska inte understiga 2 gånger.

Utdelningspolicy

  • Den sammanlagda utdelningen ska uppgå till cirka 40 procent av förvaltningsresultatet, varav D-aktier ger rätt till utdelning om 18 kronor per D-aktie.