Oktober – december

 • Hyresintäkterna ökade med 28,1 procent och uppgick till 193,5 mkr (151,0), varav 44,1 mkr kommer från förvärvade fastigheter 2020 och 2021.
 • Förvaltningsresultatet ökade och uppgick till 106,5 mkr (39,7), en ökning om 168,3 procent.
 • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 619,9 mkr (190,0). För mer information se sida 11.
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 621,8 mkr (200,3). Resultat per A- och B-aktie uppgick till 4,74 kr (fotnot 1) och per D-aktie 0,50 kr (fotnot 1).
 • Totalt genomfördes under kvartalet förvärv och investeringar till ett belopp om 2 609,0 mkr (21,1).
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick vid kvartalets utgång till 17 797,4 mkr (10 237,9).

Januari – december

 • Hyresintäkterna ökade med 33,6 procent och uppgick till 733,2 mkr (548,6), varav 147,5 mkr kommer från förvärvade fastigheter 2020 och 2021.
 • Förvaltningsresultatet ökade och uppgick till 167,0 mkr (145,3), en ökning med 14,9 procent. Justerat för kostnad för förtida avveckling av rådgivningsavtalet (se sidorna 11 och 21) uppgick förvaltningsresultatet till 332,0 mkr.
 • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 2 207,0 mkr (452,5). För mer information se sida 11.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 969,3 mkr (412,2). Resultat per A- och B-aktie uppgick till 15,60 kr (fotnot 1) och per D-aktie 1,00 kr (fotnot 1).
 • Totalt genomfördes under perioden förvärv och investeringar till ett belopp om 5 352,5 mkr (414,5).
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick vid periodens utgång till 17 797,4 mkr (10 237,9).
 • Styrelsen föreslår utdelning om 0,50 kronor per A- och B-aktie (0,67 ordinarie resp. 1,56 extraordinär). Styrelsen föreslår även en utdelning om 2,00 kronor per D-aktie (1,50) med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kronor.

1) Inga utspädande instrument förekommer.

VD har ordet
Ett framgångsrikt år
Intea kan lägga ett expansivt år bakom sig. Värdet på fastighetsbeståndet under 2021 ökade med 74 procent och uppgick vid årsskiftet till 17 797 mkr. Detta drevs av ett antal genomförda större fastighetsförvärv, lägre avkastningskrav på marknaden och ett ökat värde i projektportföljen. Hyresintäkterna ökade med 33,6 procent och uppgick till 733,2 mkr och förvaltningsresultatet, justerat för kostnaden hänförlig till lösen av rådgivningsavtalet med Intea AB, ökade med 186,7 mkr till 332,0 mkr.

Hög aktivitet under det fjärde kvartalet
På förvärvsidan ser vi att trenden mot hållbara affärer fortsätter samtidigt som specialiserade bolag får lättare att göra affärer. Det är extra glädjande att vi mot slutet av kvartalet kunde slutföra förvärv av två rättsfastigheter i Helsingborg för 2,5 mdkr. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan uppgår till 37 500 kvm med en årshyra om 102,6 mkr. Förvärvet innebär också att vi får en jämnare fördelning mellan fastighetskategorierna i portföljen vilket är eftersträvansvärt på längre sikt.

Under perioden har arbetet med att utvidga och förädla bolagets projektportfölj varit intensivt. Värt att nämna är att vi nått i mål med förhandlingarna av ett nytt 25-årigt hyresavtal avseende både den befintlig och en helt ny tågdepå i Falköping. Detta är en delvis ny och spännande underkategori med en verksamhet som är närmare traditionell infrastruktur.
Verksamheten utvecklas hela tiden men där specialanpassning och långsiktiga hyresrelationer med offentliga hyresgäster utgör basen.

Sedan bolaget grundades har Intea varit en renodlad specialistaktör med en omfattande expertis inom social infrastruktur. Andelen direkt offentliga hyresgäster är nu 94 procent vilket är väl över vårt mål om över 90 procent.

Arbetet med att förbereda bolaget för en börsnotering på Nasdaq Stockholms huvudlista fortskrider. I samband med en notering kommer en ägarspridning genomföras av såväl befintliga som nyemitterade B-aktier och av befintliga D-aktier. Vi tror att investerare kommer att uppskatta Inteas renodlade fokus på offentliga hyresgäster och specialanpassade fastigheter i kombination med goda utvecklingsmöjligheter.