Intea Fastigheter AB (publ) har ingått avtal om att förvärva polishuset och häktet i Helsingborg från Castellum till ett underliggande fastighetsvärde om 2 524 mkr. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 37 500 kvm med en total årshyra om 102,6 mkr.

Polishuset, som är beläget på fastigheten Helsingborg Högkvarteret 1, uppfördes 2006 och har en uthyrningsbar yta om 19 100 kvm. Hyresavtalet med Polismyndigheten sträcker sig till år 2026 med en årshyra om 48,3 mkr. Häktet är beläget på grannfastigheten Högkvarteret 2 och uppfördes 2011 med en uthyrningsbar yta om 18 400 kvm. Hyresavtalet med Kriminalvården sträcker sig till år 2036 med en årshyra om 54,3 mkr. Hyresavtalen är föremål för årlig indexering motsvarande 85 procent av KPI.

Byggnaderna är miljöcertifierade enligt Breeam In-Use, nivå Very Good. De är strategiskt belägna cirka 2,5 km nordöst om Helsingborgs centrum. Fastigheternas sammanlagda markyta är 24 800 kvm.

”Detta är precis de affärer som vi ska göra. Byggnaderna där Polismyndigheten och Kriminalvården är hyresgäster är moderna, samlokaliserade och ligger inom själva kärnan av Inteas strategi”, säger Charlotta Wallman Hörlin, operativ chef på Intea.

Som en del av finansieringen avser Intea att genomföra en nyemission av högst 6 024 097 stamaktier av serie B riktad till Bolagets befintliga aktieägare. Teckningskursen i nyemissionen förväntas uppgå till 41,50 kronor per stamaktie av serie B, vilket innebär att Bolaget tillförs 250 mkr i emissionslikvid vid fullteckning. Styrelsens beslut om nyemissionen kommer att vara villkorat av att extra bolagsstämma i Bolaget som avses hållas den 18 januari 2022 beslutar att godkänna nyemissionen. Kallelse till extra bolagsstämman kommer att offentliggöras i separat pressmeddelande efter att beslut om nyemissionen har fattats. Resterande del av förvärvet finansieras av befintliga likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter.

”Vi är väl förtrogna med dessa typer av specialanpassade fastigheter och med det ansvar som följer av att äga dem. Nu ser vi fram emot att fortsätta bygga upp och förstärka vår lokala förvaltningsorganisation i Skåne för att kunna serva hyresgästerna på bästa möjliga vis”, säger Henrik Olsson, fastighetschef på Intea.

Tillträde är planerat att ske den 28 december 2021. Intea har efter förvärvet ett totalt fastighetsbestånd i Skåne om 120 000 kvm uthyrningsbar yta och driver nybyggnadsprojekt som adderar ytterligare cirka 75 000 kvm uthyrningsbar yta under kommande år.