Styrelsen för Intea Fastigheter AB (publ) har inför den planerade börsnoteringen fastställt nya finansiella och operativa mål samt utdelningspolicy för verksamheten. Målen ersätter bolagets tidigare finansiella och operativa mål samt utdelningspolicy.

Finansiella mål

  • Årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde per stamaktie av serie A och B över tid om minst 12 procent (inklusive eventuella värdeöverföringar).
  • Årlig tillväxt i förvaltningsresultatet per stamaktie av serie A och B över tid om minst 12 procent.

Operativa mål

  • Minst 90 procent av hyresintäkterna ska över tid komma från offentliga hyresgäster.
  • Till år 2026 ska fastighetsvärdet uppgå till minst 30 miljarder kronor. Detta ska ske både genom förvärv och projektinvesteringar i framförallt nybyggnation.

Finansiella riskbegränsningar

  • Belåningsgrad för koncernen ska över tid ligga i intervallet 50–55 procent, och ska inte överstiga 60 procent.
  • Räntetäckningsgraden för koncernen ska inte understiga 2 gånger.

Utdelningspolicy

  • Den sammanlagda utdelningen ska uppgå till cirka 40 procent av förvaltningsresultatet, varav D-aktier ger rätt till utdelning om 18 kronor per D-aktie.

Denna information är sådan information som Intea Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 september 2021 kl. 19.00 CET.