Aktieägarna i Intea Fastigheter AB (publ), org.nr 559027-5656, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021 kl. 13:30 i I Know a Places lokaler på Sergels torg 12, våning 17, 111 57 Stockholm.

Med anledning av den pågående världsomfattande pandemin kommer deltagande vid årsstämman även kunna ske elektroniskt. Instruktioner för elektroniskt deltagande kommer att skickas ut separat till samtliga aktieägare som har rätt att delta på årsstämman enligt vad som beskrivs under rubriken ”Rätt att delta” nedan.

Rätt att delta

För att få delta på årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 maj 2021. Vidare uppmanas aktieägare som önskar delta på årsstämman att anmäla detta till Bolaget per e-post till info@intea.se senast den 17 maj 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 10 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 10 maj 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda, per e-post till info@intea.se eller per post till Intea Fastigheter AB (publ), Sergels torg 12, 111 57 Stockholm, senast den 17 maj 2021.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.intea.se och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av årsstämman.
 2. Utseende av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning för årsstämman.
 5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Utseende av en eller två justeringsmän.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 8. Beslut om
  a. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  b. Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
  c. Ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 12. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 – Utseende av ordförande vid årsstämman
Valberedningen föreslår att Charlotta Wallman Hörlin utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 b – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår en utdelning om 6 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 19 maj 2021.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter.
Valberedningen föreslår val av en revisor, utan suppleanter.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Håkan Sandberg, Mattias Grahn, Caesar Åfors, Kristina Alvendal och Henrik Lindekrantz samt nyval av Håkan Hellaeus. Magnus Jarlén har avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av Caesar Åfors till styrelsens ordförande. Håkan Sandberg, Mattias Grahn och Håkan Hellaeus är investerarutsedda ledamöter. Caesar Åfors och Kristina Alvendal är oberoende ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med auktoriserade revisorn Peter Dahllöf som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Valberedningen föreslår att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska utgå med 1 425 000 kronor (1 180 000) fördelat enligt följande

 • 475 000 kronor (250 000) till styrelsens ordförande;
 • 200 000 kronor (125 000) till investerarutsedda ledamöter; och
 • 350 000 kronor (340 000) till oberoende ledamöter.

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Övrig information

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 10 000 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
I enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 § ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Handlingar
Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos Bolaget på adress Sergels torg 12, 111 57 Stockholm, samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.intea.se, samt läggas fram på årsstämman.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2021
Intea Fastigheter AB (publ)
Styrelsen