Vid årsstämman i Intea Fastigheter AB (publ) i Stockholm beslutades:

Fastställande av räkenskaperna för 2020
Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31 för bolaget liksom koncernen fastställdes.

Disposition av bolagets resultat
Årsstämman beslutade att av disponibla vinstmedel om 636 019 021 kronor ska 60 000 000 delas ut till aktieägarna och resterande medel om 576 019 021 kronor balanseras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

Styrelse- och revisorsval
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Håkan Sandberg, Mattias Grahn, Caesar Åfors, Kristina Alvendal och Henrik Lindekrantz samt nyval av Håkan Hellaeus. Vidare beslutade stämman om nyval av Caesar Åfors till styrelsens ordförande.

KPMG AB omvaldes som revisor och Peter Dahllöf kommer fortsatt att vara huvudansvarig revisor.