Intea och Västtrafik har ingått ett 25-årigt hyresavtal avseende en ny tågdepå i direkt anslutning till Inteas befintliga tågdepå i Falköping. Samtidigt förlängs också hyrestiden för den befintliga depån med 25 år från det att den nya tågdepån färdigställs.

Den nya tågdepån planeras omfatta cirka 3 500 kvm uthyrbar yta, och byggstart planeras till 2023 med inflyttning våren 2025. Tillsammans med den befintliga tågdepån kommer de totala uthyrbara ytorna att uppgå till cirka 6 750 kvm på fastigheten Anneborg 2:4 i Falköping.

Projektet med att ta fram en ny tågdepå har pågått sedan 2017. Västtrafiks beställning av nya tågset föranleder nya lokaler för service och underhåll. Den nya tågdepån kommer att byggas ihop med den befintliga tågdepån genom byggnation av en ny service- och underhållsverkstad med en byggnadslängd om drygt 100 meter. Projektet omfattar också ytor för kontor och personalutrymmen. Som ett led i arbetet kommer även nya spår att anläggas som dubblerar dagens spårlängd.

”Det känns spännande att få fortsätta att utveckla bolagets verksamhet där långsiktiga hyresrelationer med offentliga hyresgäster utgör basen. Intea tillhandahåller specialanpassad infrastruktur för våra hyresgäster och Falköpingsdepån är ett utmärkt exempel på detta”, säger Kjell-Åke Nilsson, affärsutvecklingschef på Intea.

Intea och Västtrafik har höga miljö- och hållbarhetsmål som genomsyrar arbetet med utformningen av den nya tågdepån. Flera innovativa lösningar inom områdena teknik och miljö är del av projektet, byggnaden kommer bland annat att förses med en bergvärmeanläggning, solceller, energiåtervinning och laddmöjligheter för bil och cykel.