Aktieägarna i Intea Fastigheter AB (publ), org. nr 559027–5656, (”Bolaget”) kallas till årsstämma onsdagen den 16:e maj 2018 kl. 13.30 i Nio Rums lokaler, Hamngatan 2, Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga på stämman skall vara införda som ägare i Bolagets aktiebok och anmäla sig till bolaget per e-post senast den 10:e maj 2018.

Förslag till dagordning

 1. Utseende av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen för stämman.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Utseende av en eller två justeringsmän.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut
  a)      om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  b)      om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c)      om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören; och
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Övriga ärenden
 12. Årsstämmans avslutande

Årsredovisning med revisionsberättelse kommer att finnas att tillgå hos Bolaget på Hamngatan 13, 6 tr.

Stockholm i april 2018

Intea Fastigheter AB (publ)
Board of Directors

Beslutsunderlag avseende punkterna 7 b) och 10

Punkt 7 b) – Utdelning

Styrelsen föreslår en vinstdisposition innebärande att till aktieägare registrerade på avstämningsdagen den 16 maj utdela 1,80 kronor per aktie, vilket motsvarar totalt 18 000 000 kronor, och att återstoden av fritt eget kapital balanseras i ny räkning.

Punkt 10 – Valberedningens motiverade yttrande och redogörelse för valberedningens arbete

I enlighet med bestämmelserna i aktieägaravtalet i Intea Fastigheter AB (publ) daterat i februari 2018 (”Aktieägaravtalet”) har styrelsens ordförande i januari 2018 kallat representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna, som förklarat sig villiga att delta i valberedningsarbetet, att tillsammans med honom utgöra valberedning inför årsstämman 2018.

Valberedningen har haft två protokollförda sammanträden varav ett fysiskt möte. Samtliga beslut inom valberedningen har varit enhälliga.

Valberedningens strävan har varit att, inom ramen för bestämmelserna om styrelserepresentation i Aktieägaravtalet, föreslå en styrelse där såväl enskilda styrelseledamöter som styrelsen i dess helhet uppfyller högt ställda krav på relevant kunskap och erfarenhet för att kunna bedriva ett effektivt styrelsearbete präglat av hög kvalité. Vid sidan om detta har valberedningen behandlat önskan och ställer sig bakom, ambitionen att över tid sträva efter att åstadkomma en jämnare könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen har ingående informerat sig om styrelsens arbete och de specifika krav som bolagets verksamhet ställer. Det kan konstateras att styrelsearbetet under verksamhetsåret varit mycket omfattande, med 20 styrelsemöten, regelbundna sammanträde i finansutskott, platsbesök samt andra informerande samtal.

Valberedningen har tagit del av resultatet av den utförda utvärderingen av enskilda styrelseledamöters bidrag till styrelsearbetet, ordförandens arbete samt hur styrelsen fungerar som grupp.

Valberedningens bedömning är att den nuvarande styrelsen varit och är väl fungerande. Valberedningen har informerats att samtliga styrelseledamöter är tillgängliga för omval. Fem styrelseledamöter har av valberedningen bedömts fortsatt lämpligt.

Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts, föreslår valberedningen omval av samtliga styrelseledamöter enligt nedan.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen får en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och övriga förhållanden, en ändamålsenlig sammansättning. Den präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Förslaget ger också kontinuitet i styrelsearbetet, vilket valberedningen bedömt som särskilt betydelsefullt med hänsyn till den tillväxt som bolaget har haft.

Valberedningen konstaterar att börsens regler om styrelseledamöters börserfarenhet är uppfyllda.

Valberedningen lämnar härmed följande förslag till årsstämman

 • att till ordförande på stämman välja Håkan Sandberg,
 • att antalet styrelseledamöter skall vara 5 personer
 • Följande ledamöter förslås omval till styrelsen
  • Håkan Sandberg
  • Magnus Jarlén
  • Mattias Grahn
  • Ossie Everum
  • Ceasar Åfors
 • att omvälja Håkan Sandberg till styrelsens ordförande
 • att styrelsearvode utgår med:
  • 150 000 kronor till styrelsens ordförande,
  • 75 000 kronor till övriga investerarutsedda ledamöter
  • 250 000 kronor till oberoende ledamot.
  • 75 000 kronor till oberoende ledamot i finansutskottet.
 • att till revisor omvälja KPMG, med auktoriserade revisorn Peter Dahllöf som huvudansvarig revisor,   
 • att ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning, samt
  att oförändrade regler ska gälla för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2019.

Stefan Nilsson                             Anna-Maria Najafi                     Henrik Bonde

Håkan Hellaeus                          Stefan Lind                                   Håkan Sandberg

Stockholm i april 2018