Aktieägarna i Intea Fastigheter AB (publ), org.nr 559027–5656, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 maj 2023 klockan 12.00 i I Know a Places lokaler på Mäster Samuelsgatan 45, våning 17, 111 57 Stockholm.

It will also be possible to attend the AGM digitally. Instructions for digital participation will be sent separately to all shareholders entitled to attend the Annual General Meeting, as described under the heading “Right to attend” below."Right to attend"below.

"Right to attend"
För att få delta på årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 april 2023. Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till Bolaget senast den 2 maj 2023. Anmälan om deltagande sker:

by letter to: Intea Fastigheter AB (publ), Sergels torg 12, 111 57 Stockholm
or by email to: info@intea.se.

The notification must state the name/company name, personal or corporate registration number, address, telephone number and shareholding, as well as any proxies or assistants. Shareholders may bring a maximum of two assistants, provided that notification of their attendance is provided as defined above.

Shares registered with a nominee
För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 28 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 28 april 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Proxy and power of attorney forms
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare ska vara Bolaget tillhanda, per e-post till info@intea.se eller per post till Intea Fastigheter AB (publ), Sergels torg 12, 111 57 Stockholm, senast den 2 maj 2023.

Power of attorney forms are available from the Company and on the Company’s website, www.intea.se, and are sent upon request to shareholders who provide their postal address. www.intea.seand are sent upon request to shareholders who provide their postal address.

Proposed agenda

 1. Opening of the Annual General Meeting
 2. Election of the Chair of the Annual General Meeting
 3. Preparation and approval of the voting list
 4. Approval of the agenda for the Annual General Meeting
 5. Election of one or two members to check the minutes
 6. Examination of whether the Annual General Meeting has been duly convened
 7. Presentation of the annual accounts, the audit report, the consolidated accounts and the audit report on the consolidated accounts
 8. Resolutions regarding
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  2. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
  3. ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Determination of the number of directors, auditors and deputy auditors
 10. Election of the directors, auditors and deputy auditors
 11. Determination of the fees to be paid to the Board of Directors and the auditors
 12. Closing of the Annual General Meeting

Proposed resolutions

Item 2 – Election of the Chair of the Annual General Meeting
The Nomination Committee proposes that Charlotta Wallman Hörlin, or another person appointed by the Board instead of her if she is unable to attend, be appointed Chair of the Annual General Meeting.

Item 8 b – Resolution regarding appropriation of the Company's profit or loss as shown in the balance sheet adopted.
Styrelsen föreslår utdelning om 0,90 kronor per stamaktie av serie A och serie B. Styrelsen föreslår även utdelning om 2,00 kronor per stamaktie av serie D med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kronor per stamaktie av serie D.

Som avstämningsdag för utdelning på stamaktier av serie A och serie B föreslår styrelsen den 11 maj 2023. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje vardagen efter avstämningsdagen.

Som avstämningsdagar för utdelning på stamaktier av serie D föreslår styrelsen fredagen den 30 juni 2023, fredagen den 29 september 2023, fredagen den 29 december 2023 och torsdagen den 28 mars 2024. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag.

Item 9 – Determination of the number of directors, auditors and deputy auditors
The Nomination Committee proposes that the number of directors remains unchanged at seven.
The Nomination Committee proposes that a registered auditing firm be appointed as the auditor, without any deputies.

Item 10 – Election of the directors, auditors and deputy auditors
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Caesar Åfors, Håkan Sandberg, Mattias Grahn, Kristina Alvendal, Pernilla Ramslöv och Christian Haglund för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om nyval av Peter Ragnarsson till styrelseledamot. Håkan Hellaeus avgår som investerarutsedd ledamot. Valberedningen föreslår omval av Caesar Åfors till styrelsens ordförande.

Håkan Sandberg, Mattias Grahn, Christian Haglund och Peter Ragnarsson är investerarutsedda ledamöter. Caesar Åfors, Kristina Alvendal och Pernilla Ramslöv är oberoende ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt gällande regelverk måste nuvarande huvudansvarig revisor Peter Dahllöf ersättas med annan huvudansvarig revisor om KPMG AB ska omväljas som revisionsbolag. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Mattias Johansson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Item 11 – Determination of the fees to be paid to the Board of Directors and the auditors
Valberedningen föreslår att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska utgå med
2 000 000 kronor (år 2022 uppgick beslutat arvode till 2 600 000 kronor) fördelat enligt följande:

 • 500 000 kronor till styrelsens ordförande (år 2022 var beslutat arvode 500 000 kronor); och
 • 350 000 kronor till oberoende ledamöter (år 2022 var beslutat arvode 350 000 kronor); och
 • 200 000 kronor till investerarutsedda ledamöter (år 2022 var beslutat arvode 350 000 kronor).

No additional fees shall be paid for committee work.

The Nomination Committee proposes that the auditor’s fees be paid according to the approved invoice.

Other information

Number of shares and votes
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 206 306 226, varav 6 390 000 utgör stamaktier av serie A, motsvarande 6 390 000 röster, 141 843 936 utgör stamaktier av serie B, motsvarande 14 184 393,6 röster, och 58 072 290 utgör stamaktier av serie D, motsvarande 5 807 229,0 röster, varvid det totala antal röster uppgår till 26 381 622,6. Bolaget innehar inga egna aktier.

The right of shareholders to receive information
In accordance with Chapter 7, Section 32 of the Companies Act, the Board of Directors and the Chief Executive Officer shall, if requested by a shareholder and if the Board of Directors considers that this can be done without significant damage occurring to the Company, provide information at the Annual General Meeting on circumstances that may affect the assessment of an item on the agenda, circumstances that may affect the assessment of the financial situation of the Company or its subsidiaries and the Company’s relationship with another group company.

Documents
The financial statements, together with the auditor’s report and other documents required by the Swedish Companies Act, will be made available at the Company’s offices at Mäster Samuelsgatan 45, 111 57 Stockholm, for at least three weeks prior to the Annual General Meeting, and will be sent to shareholders who request this and provide their postal or email address. The documents will also be available on the Company’s website, www.intea.se, and at the Annual General Meeting. www.intea.se, samt läggas fram på årsstämman.

Processing of personal data
For information about how your personal data is processed, see https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i mars 2023
Intea Fastigheter AB (publ)
Board of Directors