Intea Fastigheter AB (publ) (”Intea”) är ett svenskt publikt aktiebolag. Styrningen av Intea utgår främst från aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter av räntebärande finansiella instrument samt andra relevanta svenska och utländska lagar, regler och riktlinjer, såsom IFRS standards och EU:s marknadsmissbruksförordning.  Därutöver ligger Inteas bolagsordning samt interna policys och riktlinjer till grund för bolagets styrning.