Sedan start har Intea, som långsiktig ägare av social infrastruktur, haft som målsättning att hållbarhet ska genomsyra hela bolaget. Vi tar ett stort ansvar för att bygga och förvalta energieffektiva byggnader där klimatavtrycket successivt minskas, både under nybyggnation och i vår förvaltning.

 

Inteas övergripande hållbarhetsmål

  • Minska koldioxidutsläpp och energiförbrukning
  • Motverka korruption och mutor
  • Skapa goda arbetsförhållanden för våra medarbetare och hyresgäster
  • Bidra till ökad jämställdhet

 

Hållbara relationer

Hållbar förvaltning

Ett nära samarbete med våra hyresgäster är viktigt för oss och leder till en långsiktigt hållbar förvaltning. Genom att tillsammans utveckla våra fastigheter kan vi skapa goda arbetsmiljöer och öka välmåendet för de personer som vistas i våra byggnader. En nära dialog och samverkan med våra hyresgäster ger oss rätt förutsättningar att minska vårt klimatavtryck.  Vi för ett oavbrutet utvecklingsarbete där vi bland annat energieffektiviserar och implementerar smarta lösningar.

Sociala aktiviteter

Vi arbetar kontinuerligt med sociala hållbarhetsåtgärder. Vi har skapat plats för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Ideella organisationer som gör ett viktigt samhällsarbete finns bland våra hyresgäster, som till exempel Kvinnojouren. Vi tar stolthet i att ge denna typ av verksamhet rabatterad hyra vilket förhoppningsvis leder till ökad samhällsnytta. Dessutom främjar vi ungdomars fritidsverksamheter genom att sponsra både idrottsföreningar och kulturlivet.

 

Hållbarhet & innovationer

Miljö och energieffektivisering

Inteas ambition är att ständigt utveckla våra fastigheter vilket vi gör genom att kontinuerligt arbeta med energieffektivisering, nya lösningar, tekniker och samverkan med våra hyresgäster och andra aktörer. Vi söker ständigt nya möjligheter att öka återvinning av både vatten, värme och kyla. Under 2021 har vi konverterat ljuskällor i största möjliga mån till mer effektiv LED-belysning. Vidare har vi driftoptimerat våra fastigheter och genomfört utbyggnad av solceller, bergvärme och kylanläggningar samt påbörjat installation av laddstolpar för elbilar vid våra fastigheter.

På våra fastigheter sker ett arbete för att öka biodiversitet där det finns rätt förutsättningar. Vi arbetar tidigt med dagvattenhantering, skyfall och ekosystemtjänster för att få en god utemiljö, minimera översvämningsrisker kring våra byggnader samt bidra till goda livsmiljöer och naturliga kretslopp.

Hållbar om- och nybyggnation

Intea arbetar för att i så stor utsträckning som möjligt använda miljövänliga material såsom klimatsmart betong och massiva trästommar. Vidare arbetar vi aktivt med innovativa tekniska lösningar och åtgärder som leder till energieffektivisering och reduktion av elkonsumtion. I Östersund har vi utvecklat en process där vi maximerar mängden återbruk i våra fastigheter vid hyresgästanpassningar, renovering och ombyggnad. Framför allt rör det sig om återbruk av plåtar, dörrar, fönster, invändiga glas- och väggpartier. Vid nybyggnation pågår ett skifte för att även där maximera återanvändning.

 

Uppförandekod och policyer

Vi arbetar aktivt med att främja hållbar utveckling och socialt ansvarstagande. Som ett led i detta har en miljö- och hållbarhetspolicy, en kvalitetspolicy samt en uppförandekod för leverantörer tagits fram.

ISO Certifiering

Intea är certifierat enligt ledningssystemen ISO 9001:2015 (kvalitet) och 14001:2015 (miljö). Med ett långsiktigt ägarperspektiv på fastighetsinnehavet och med egna lokala förvaltningsorganisationer utgör ett kvalitets- och miljöledningssystem ytterligare arbetsverktyg i förvaltningen av bolagets fastigheter och säkerställer att arbetet i bolaget bedrivs hållbart, miljövänligt och kvalitativt. Det garanterar också en systematisk uppföljning av förvaltning och fastighetsutveckling.