NyckeltalDefinitionSyfte
Andel offentliga hyresgäster, %Kontrakterad hyra från offentliga hyresgäster dividerat med total kontrakterad hyra.Nyckeltalet används för att belysa bolagets samlade kreditrisk på dess hyresgäster. En hög andel intäkter från offentliga hyresgäster bidrar till en lägre kreditrisk.
Andel säkerställd skuld, %Säkerställd skuld i förhållande till totala tillgångar.Nyckeltalet är ett mått på graden av strukturell efterställdhet på den icke säkerställda skulden.
Belåningsgrad, %Räntebärande skulder minus ägarlån och leasingskuld i förekommande fall, likvida medel och kortfristiga placeringar i förhållande till fastigheternas verkliga värde.Nyckeltalet används för att belysa bolagets finansiella risk och visar hur stor del av verksamheten som är finansierad med räntebärande skulder.
Direktavkastning, %Driftsöverskottet på årsbasis för fastighetsbeståndet per balansdagen i förhållande till fastighetsbeståndets värde per balansdagen med avdrag för värdet av pågående projekt och outnyttjade byggrätter.Nyckeltalet åskådliggör verksamhetens resultat generering före finansiella kostnader och kostnader för central administration.
Ekonomisk uthyrningsgrad, %Kontrakterad hyra på årsbasis vid periodens utgång i förhållande till summan av kontrakterade intäkter, bedömd marknadshyra för ej uthyrda ytor och i förekommande fall rabatter på årsbasis.Nyckeltalet åskådliggör den ekonomiska utnyttjandegraden av bolagets uthyrbara ytor.
Fastighetsvärde, mkrDet belopp till vilket bolagets förvaltningsfastigheter är redovisade till enligt balansräkningen vid periodens utgång.Nyckeltalet belyser värdet av bolagets fastighetsbestånd.
Förvaltningsresultat, mkrResultat före värdeförändringar, skatt och i förekommande fall, inklusive räntekostnader för ägarlån.Nyckeltalet åskådliggör förvaltningens lönsamhet inklusive kostnad för ägarlån.
Förvaltningsresultat exklusive ränta på ägarlån, mkrResultat före värdeförändringar, skatt och, i förekommande fall, räntekostnader ägarlån.Nyckeltalet åskådliggör förvaltningens lönsamhet.
Genomsnittlig ränta vid periodens utgång, %Genomsnittlig ränta på räntebärande skulder exklusive, i förekommande fall, ägarlån och leasingskuld, inklusive kostnader för lånelöften och inklusive räntekupong i derivat.Nyckeltalet används för att belysa ränterisken för bolagets räntebärande skulder.
HyresvärdeKontrakterad hyra med tillägg för vakanser och rabatter på årsbasis.
Justerat förvaltningsresultat per A- och B-aktie, krFörvaltningsresultat med, i förekommande fall, avdrag för periodens resultat hänförligt till D-aktier alternativt räntekostnader för ägarlån i förhållande till genomsnittligt antal utestående A- och B-aktier under perioden.1)Nyckeltalet används för att belysa bolagets förvaltningsresultat per A- och B-aktie på ett för börsbolag enhetligt sätt.
Justerat långsiktigt substansvärde, mkrVid periodens utgång redovisat eget kapital med återläggning av uppskjuten skatt, räntederivat och, i förekommande fall, innehav utan bestämmande inflytande enligt balansräkningen samt med avdrag för maximalt 33 kr per D-aktie multiplicerat med antalet utestående D-aktier. 1)Nyckeltalet är ett etablerat mått på bolagets och andra börsnoterade Bolags långsiktiga substansvärde som möjliggör analyser och jämförelser.
Justerat långsiktigt substansvärde per A- och B-aktie, krLångsiktigt substansvärde i relation till antalet utestående A- och B-aktier vid periodens utgång. 1)Nyckeltalet belyser ägarna av A- och B-aktier andel av det långsiktiga substansvärdet.
Jämförbart beståndDe fastigheter som ägts under hela jämförbara perioder och som inte har varit klassificerade som projektfastigheter under dessa perioder.
Kontrakterad årshyraKontrakterade hyresintäkter på årsbasis efter avdrag för hyresrabatter och hyresförluster.
Kreditbindning, årGenomsnittlig kvarvarande löptid vid periodens utgång på räntebärande skulder, i förekommande fall, exklusive ägarlån.Nyckeltalet används för att belysa refinansieringsrisken. En lång löptid indikerar lägre refinansieringsrisk.
NettoinvesteringarSumman av kassaflödet från gjorda investeringar i förvaltningsfastigheter och projekteringsfastigheter med justering för eventuella försäljningar under perioden.Nyckeltal för att belysa bolagets möjlighet att nå operativa mål.
ObjektEn registerfastighet eller, i förekommande fall, om registerfastighet är bebyggd med flera byggnader i vilka de huvudsakliga användningarna varierar inom Inteas fastighetskategorier utgör sådana byggnader objekt.
Offentliga hyresgästerHyresgäster där kreditrisken i hyresförhållandet bärs av stat, kommun eller regioner.Nyckeltalet används för att belysa kreditrisken i bolagets intäkter.
ProjektfastighetFastighet eller väl avgränsad del av fastighet där tomställning skett i syfte att omvandla och förädla fastigheten. Till projektfastigheter hänförs även byggnad under uppförande samt fastighet med en investering till uppgående till minst 20 procent av verkligt värde. Omklassificeringen från projektfastighet till färdigställd fastighet görs den 1 januari året efter färdigställandet.
Räntebindning, årGenomsnittlig räntebindningstid vid periodens utgång på räntebärande skulder, i förekommande fall, exklusive ägarlån och leasingskuld men inklusive kupongränta på räntederivat.Nyckeltalet används för att belysa ränterisken. En lång räntebindningstid indikerar lägre ränterisk.
Räntetäckningsgrad, ggrPeriodens förvaltningsresultat, exklusive räntekostnader ägarlån i förhållande till periodens finansnetto.Nyckeltalet åskådliggör ränterisk genom att belysa hur känsligt bolagets förvaltningsresultat är för ränteförändringar.
Överskottsgrad, %Driftsöverskottet i förhållande till totala hyresintäkter under perioden.Nyckeltalet åskådliggör förvaltningsverksamhetens lönsamhet.

1) Nyckeltalet har justerats för att simulera en omklassificering av aktieägartillskott till B-aktier och den genomförda refinansiering där ägarlånet ersattes av en kombination av B- och D-aktier (40 respektive 60 procent).