”Intea utmärker sig som ett bolag som förvaltar och utvecklar social infrastruktur med ett långsiktigt perspektiv.”

Intea investerar i och förvaltar social infrastruktur för egen långsiktig förvaltning. Med social infrastruktur avser Intea lokaler för samhällsviktiga funktioner som är specialanpassade för sitt ändamål och där hyresgästen av lokalen är offentlig. Befintligt fastighetsbestånd utgörs främst av fastigheter inom kategorierna rättsväsende, högre utbildning, sjukvård och övriga offentliga verksamheter.

Inteas strategi bygger på tre pelare

Stabil tillväxt

Målet är att fortsätta växa kontinuerligt samt bibehålla och vidareutveckla ett hållbart fastighetsbestånd inom social infrastruktur. Projektutveckling sker som huvudregel tillsammans med och på uppdrag av hyresgästen. Inteas strategi för finansiering ska stödja verksamheten och hantera bolagets finansiella risker.

Hållbarhet & innovation

En stark drivkraft i Inteas affärsidé är att sätta utmanande och ambitiösa klimatmål för att eskalera arbetet med att minska miljöpåverkan i hela värdekedjan. Effektivisering, minskad material- och energiförbrukning samt en ökande andel återbruk bidrar till ett minskat klimatavtryck. Därtill utvecklar och implementerar bolaget innovationer i ökad utsträckning. Den största insatsen i Inteas hållbarhetsstrategi ligger i att underhålla och bevara de hus som bolaget äger för att så långt det går undvika att riva och bygga nytt. Med ett långsiktigt ägarperspektiv är hållbara lösningar en central del av Inteas verksamhet.

Hållbara relationer

Intea arbetar varje dag med att bibehålla och utveckla relationerna med hyresgäster, medarbetare, leverantörer, ägare och finansiärer. Relationer är hjärtat i bolagets affär. Genom att vara lyhörda ser vi till att ägare, finansiärer och andra intressenters förslag om åtgärder eller förändringar i byggnader och utemiljöer tillgodoses. Byggnader och utemiljöer uppdateras kontinuerligt och tillgängliggörs för att förbättra arbetsmiljöer och välbefinnande i respektive fastighet. Bolaget arbetar aktivt med att öka samarbete, motivation och värdeskapande.