Oktober – december

 • Hyresintäkterna ökade med 25,9 procent och uppgick till 243,6 mkr (193,5), varav 64,0 mkr kommer från fastigheter förvärvade under 2021 och 2022.
 • Förvaltningsresultatet ökade och uppgick till 113,7 mkr (106,5), en ökning med 7,2 mkr.
 • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 7,6 mkr (619,9).
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 39,3 mkr (621,8). Resultat per A- och B-aktie uppgick till 0,06 kr (fotnot 1) och per D-aktie till 0,50 kr (fotnot 1).
 • Totalt genomfördes under kvartalet förvärv och investeringar till ett belopp om 420,9 mkr (2 609,3).
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick vid kvartalets utgång till 20 157,7 mkr (17 797,4).

Januari – december

 • Hyresintäkterna ökade med 25,2 procent och uppgick till 918,3 mkr (733,2), varav 222,9 mkr kommer från fastigheter förvärvade under 2021 och 2022.
 • Förvaltningsresultatet ökade och uppgick till 497,4 mkr (167,0), en ökning med 330,4 mkr.
 • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 143,2 mkr (2 207,0).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 905,6 mkr (1 969,3). Resultat per A- och B-aktie uppgick till 5,58 kr (fotnot 1) och per D-aktie till 1,93 kr (fotnot 1).
 • Totalt genomfördes under perioden förvärv och investeringar till ett belopp om 1 677,1 mkr (5 352,5).
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick vid periodens utgång till 20 157,7 mkr (17 797,4).
 • Styrelsen föreslår utdelning om 0,90 kronor per A- och B-aktie (0,50). Styrelsen föreslår även en utdelning om 2,00 kronor per D-aktie (2,00) med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kronor.

1) Inga utspädande instrument förekommer.

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år förutom i avsnitt som beskriver tillgångar och finansiering där jämförelserna avser utgången av föregående år. Avrundade siffror i finansiella rapporter, tabeller och diagram kan medföra att totalbeloppet inte summerar.

Vd har ordet
Många negativa händelser under året har radikalt förändrat spelplanen för fastighetsbolagen i Sverige. Detta inverkar naturligtvis negativt även på Inteas verksamhet som dock vilar på en stabil grund. Bolaget fortsätter arbetet med att anpassa verksamheten till de nya marknadsförutsättningarna. Trots det försämrade marknadsläget i branschen ökade värdet på Inteas fastighetsbestånd under 2022 med cirka 13 procent och uppgick vid årsskiftet för första gången till över 20 mdkr, drivet huvudsakligen av investeringar i projektportföljen. Hyresintäkterna ökade med cirka 25 procent och uppgick till 918 mkr. Förvaltningsresultatet ökade med 330 mkr och uppgick till 497 mkr. Tillväxten i hyresintäkter och förvaltningsresultat drevs främst av förvärv.

Det nya marknadsläget har under året medfört markant högre kostnader för fastighetsbolag, främst vad gäller finansiering där Inteas snittränta under året ökat från 1,31 till 2,53 procent. Även kostnaderna för drift av befintliga fastigheter har ökat, liksom byggkostnaderna. Styrkan i Inteas defensiva tillgångar med långa hyreskontrakt med offentliga hyresgäster medför relativa fördelar i ett osäkert marknadsläge. Bolagets strategi om stabil tillväxt uppnås genom noga utvalda förvärv i kombination med projektutveckling av befintliga och nya fastigheter. Strategin är fortsatt viktig för att bibehålla kvalitet och lönsam tillväxt i portföljen, även när konjunkturen vänder ner.

Under året har fyra förvärv genomförts. I januari förvärvades Viskananstalten i Ånge. En överenskommelse träffades i februari med Kriminalvården om ett 20-årigt hyresavtal. Fastigheten genomgår nu renovering och ombyggnation med beräknad inflytt i början av 2025. I mars tillträdes fastigheten Jälla 2:25 i Uppsala, där uppförandet av specialanpassade verksamhetslokaler för rättspsykiatrin åt Region Uppsala pågår. I början av juli förvärvades Rönneholm slott, innehållande bland annat anstalten Ringsjön. I september förvärvades en majoritetsandel i ett bolag som äger fastigheter där bland annat Högskolan i Skövde och Skövde kommun är hyresgäster.

Bolagets projekt har haft en positiv utveckling under året. I maj återinvigde Intea och Kriminalvården riksanstalten i Härnösand. Intea och Kriminalvården har drivit projektet om att återöppna anstalten sedan i januari 2021 och Kriminalvården disponerar cirka 7 600 kvm enligt ett 15-årigt hyresavtal. Under året har även uppförandet av Inteas nya byggnad som uppförs i trä på Campusområdet i Östersund påbörjats. Projektet har höga hållbarhetsmål, såsom lägre klimatavtryck jämfört med referensbyggnader och omhändertagande av närmiljön.

Under året har flera nya medarbetare anslutit till koncernen. De lokala förvaltningsorganisationerna i Skåne, Vänersborg och Halmstad har utökats. Därtill har det centrala ekonomiteamet och hållbarhetsteamet förstärkts.

Arbetet med att förbereda bolaget för en börsnotering på Nasdaq Stockholms huvudlista är fortsatt pausat med anledning av det rådande marknadsläget.