Juli – september

  • Hyresintäkterna ökade med 19,5 procent och uppgick till 221,7 mkr (185,5), varav 53,9 mkr (38,1) kommer från fastigheter förvärvade under 2021 och 2022.
  • Förvaltningsresultatet ökade och uppgick till 122,8 mkr (108,6), en ökning med 14,2 mkr. För mer information se sida 11.
  • Värdeförändringar fastigheter uppgick till -38,1 mkr (1 044,4). För mer information se sida 11.
  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 121,8 mkr (927,1). Resultat per A- och B-aktie uppgick till 0,65 kr (fotnot 1) och per D-aktie till 0,50 kr (fotnot 1).
  • Totalt genomfördes under kvartalet förvärv och investeringar till ett belopp om 1 124,5 mkr (112,8).
  • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick vid kvartalets utgång till 19 729,2 mkr (17 797,4).

1) Inga utspädande instrument förekommer.

VD har ordet
Under det tredje kvartalet 2022 har bolaget fortsatt sin anpassning till det nya läget i världen och på marknaden. Styrkan i Inteas defensiva tillgångar med långa hyreskontrakt med offentliga hyresgäster medför relativa fördelar i ett osäkert marknadsläge där hyresgäst- och kreditförluster ökar. Att fortsätta kunna förvärva fastigheter som nedan, med hög kvalitet inom bolagets kärnområden, även när konjunkturen vänder ner är viktigt för att bibehålla kvalitet och lönsam tillväxt i portföljen. Värdet på fastighetsbeståndet närmar sig en efterlängtad milstolpe om 20 miljarder och uppgick vid utgången av perioden till 19,7 mdkr. Hyresintäkterna om 674,7 mkr har ökat med 25 procent jämfört med föregående år och förvaltningsresultatet ökade till 383,7 mkr.

Under kvartalet har två affärer genomförts. I juli tillträddes Rönneholms slott, innehållande bland annat anstalten Ringsjön som är en klass 3 kvinnoanstalt med idag 40 platser, samt mark om 180 000 kvm. Det underliggande fastighetsvärdet var 42,9 mkr och den kontrakterade årshyran uppgår till 5,9 mkr.

Under september har ytterligare ett förvärv genomförts. Denna gång av majoritetsandel i ett bolag som äger fastigheter där bland annat Högskolan i Skövde och Skövde kommun hyr lokaler. Den sammanlagda uthyrningsbara arean för de två fastigheterna uppgår till 27 700 kvm. Kontrakterad årshyra uppgår till totalt 42,3 mkr per år och andelen offentliga hyresgäster utgör 98,5 procent.

Arbetet med att förbereda bolaget för en börsnotering på Nasdaq Stockholms huvudlista är fortsatt pausat med anledning av det rådande marknadsläget.