Aktieägarna i Intea Fastigheter AB (publ), org.nr 559027–5656, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2024 klockan 12.00 i Inteas lokaler på Lästmakargatan 20, 111 44 Stockholm.

Deltagande vid årsstämman kommer även att kunna ske elektroniskt. Instruktioner för elektroniskt deltagande kommer att skickas ut separat till samtliga aktieägare som har rätt att delta på årsstämman enligt vad som beskrivs under rubriken ”Rätt att delta” nedan.

Rätt att delta

För att få delta på årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 april 2024. Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till Bolaget senast den 30 april 2024. Anmälan om deltagande sker:

per post: Intea Fastigheter AB (publ), Lästmakargatan 20, 111 44 Stockholm, eller

per e-post: info@intea.se.

I anmälan uppges namn/företagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 26 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 26 april 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare ska vara Bolaget tillhanda, per e-post till info@intea.se eller per post till Intea Fastigheter AB (publ), Lästmakargatan 20 111 44 Stockholm, senast den 30 april 2024.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.intea.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av årsstämman
 2. Val av ordförande vid årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning för årsstämman
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  2. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
  3. ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 10. Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 12. Årsstämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Johan Wigh, eller den som styrelsen istället utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 b – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen föreslår utdelning om 0,90 kronor per stamaktie av serie A och serie B. Styrelsen föreslår även utdelning om 2,00 kronor per stamaktie av serie D med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kronor per stamaktie av serie D.

Som avstämningsdag för utdelning på stamaktier av serie A och serie B föreslår styrelsen den 10 maj 2024. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje vardagen efter avstämningsdagen.

Som avstämningsdagar för utdelning på stamaktier av serie D föreslår styrelsen fredagen den 28 juni 2024, måndagen den 30 september 2024, måndagen den 30 december 2024 och måndagen den 31 mars 2025. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara oförändrat sju stycken.

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor, utan suppleanter.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Caesar Åfors, Håkan Sandberg, Mattias Grahn, Peter Ragnarsson, Kristina Alvendal och Christian Haglund för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om nyval av Henrik Lindekrantz till styrelseledamot. Pernilla Ramslöv avgår som oberoende ledamot. Valberedningen föreslår omval av Caesar Åfors till styrelsens ordförande.

Håkan Sandberg, Mattias Grahn, Christian Haglund, Peter Ragnarsson och Henrik Lindekrantz är investerarutsedda ledamöter. Caesar Åfors och Kristina Alvendal är oberoende ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Mattias Johansson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska utgå med
1 850 000 kronor (år 2023 uppgick beslutat arvode till 2 000 000 kronor) fördelat enligt följande:

 • 500 000 kronor till styrelsens ordförande (år 2023 var beslutat arvode 500 000 kronor); och
 • 350 000 kronor till oberoende ledamöter (år 2023 var beslutat arvode 350 000 kronor); och
 • 200 000 kronor till investerarutsedda ledamöter (år 2023 var beslutat arvode 200 000 kronor).

Inget särskilt arvode ska utgå för utskottsarbete.

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Övrig information

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 206 306 226, varav 6 390 000 utgör stamaktier av serie A, motsvarande 6 390 000 röster, 141 843 936 utgör stamaktier av serie B, motsvarande 14 184 393,6 röster, och 58 072 290 utgör stamaktier av serie D, motsvarande 5 807 229,0 röster, varvid det totala antal röster uppgår till 26 381 622,6. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos Bolaget på Lästmakargatan 20, 111 44 Stockholm, samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.intea.se, samt läggas fram på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2024
Intea Fastigheter AB (publ)
Styrelsen