Delårsperiod januari – mars 2024

  • Hyresintäkterna ökade med 13,2 procent (11,5) och uppgick till 293 mkr (259), varav 13 mkr kommer från projektfastigheter som färdigställts under 2023. I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 9,0 procent (7,9).
  • Förvaltningsresultatet minskade och uppgick till 126 mkr (135).
  • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 10 mkr (74), varav 31 mkr hänfört till projektfastigheter.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 209 mkr (73). Resultat per A- och B-aktie uppgick till 1,20 kr (fotnot 1) (0,28) och per D-aktie till 0,50 kr (fotnot 1) (0,50).
  • Totalt genomfördes under perioden investeringar i förvaltningsfastigheter till ett belopp om 332 mkr (417).
  • Fastighetsbeståndets redovisade värde uppgick vid periodens utgång till 21,7 mdkr (21,4).

1) Inga utspädande instrument förekommer.

VD har ordet

Inledningen av året har varit positiv och vi har sett allt fler tecken på att transaktionsmarknaden börjar öppna upp och allt fler bedömare tror på sänkningar av styrräntan under året. Vi ser även en fortsatt stark efterfrågan på specialanpassade fastigheter inom framför allt rättsväsendet. På projektsidan är det tillfredställande att kunna konstatera att våra projekt i olika delar av landet löper på enligt plan och att flera närmar sig färdigställande under året. Även om marknaden fortfarande är utmanande av flera olika anledningar ser vi positiva signaler i den svenska ekonomin där bland annat inflationen fortsätter att sjunka.

Ökat driftöverskott

Hyresintäkterna uppgick till 293 mkr för det första kvartalet vilket är en ökning med 13,2 procent jämfört med samma period föregående år. Driftöverskottet uppgick till 236 mkr vilket är en ökning med 14,1 procent och förklaras främst av indexjusteringar, intäkter från färdigställda projekt, uthyrningar samt en fortsatt god kostnadskontroll. Trots att finansieringskostnaderna ökade med 56,6 procent jämfört med samma period föregående år så minskade förvaltningsresultat endast med 7,0 procent och landade på 126 mkr.

Under föregående år ökade marknadens direktavkastningskrav. Vi ser dock att avkastningskraven för närvarande har stabiliserats. Värdet på Inteas fastighetsbestånd uppgick vid utgången av perioden till 21,7 mdkr, vilket motsvarar en genomsnittlig direktavkastning om 5,3 procent och är oförändrad sedan årsskiftet.

Projektportföljen

Vi har under kvartalet investerat cirka 332 mkr i pågående projekt. Vid periodens utgång hade vi pågående projekt om cirka 4,5 mdkr till ett hyresvärde om cirka 390 mkr och dessa kommer i takt med att de färdigställs bidra till ett ökat driftnetto och kassaflöde. Närmast i tid för färdigställande ligger rättscentrum i Kristianstad som beräknas vara klart under andra halvåret 2024 och bidra med ett årligt hyresvärde om cirka 130 mkr.

Starkt varumärke i kredit- och kapitalmarknaden

Under kvartalet har vi sett en ökad aktivitet på kapitalmarknaden och inom ramen för Inteas MTN-program och gröna ramverk har vi emitterat nya gröna obligationer om totalt 1,1 mdkr i tre olika emissioner. Vi ser kapitalmarknaden som ett bra komplement till traditionell bankfinansiering och är nöjda med det stora intresset att investera i Intea. Under kvartalet har vi även utökat backup-faciliteterna med 500 mkr och i slutet av april hade vi cirka 3,3 mdkr i outnyttjade kreditfaciliteter. Vi har inte några obligationsförfall under 2024.

Arbetet med att förbereda Intea inför en börsnotering pausades under 2022 men har nu återupptagits. En notering av Inteas aktier bedöms ytterligare stärka Inteas varumärke på kapitalmarknaden och bredda Inteas finansieringsalternativ.

Sammanfattningsvis
Bolaget står fortsatt stabilt med god tillgång till finansiering och kommer att fortsätta sin tillväxtresa utifrån den starka plattform som bolaget har. Vi ser en transaktionsmarknad som börjar återöppnas och ett stort intresse för specialanpassade lokaler och investeringar i nya projekt, vilket bäddar för ett intensivt och spännande år där utvecklingen av bolaget fortsätter tillsammans med alla duktiga medarbetare.

Charlotta Wallman Hörlin, vd

Denna information är sådan information som Intea Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-05-07 11:00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Charlotta Wallman Hörlin, vd, 0733-24 50 25
Magnus Ekström, CFO, 0705-49 86 02

Om Intea

Intea investerar i och förvaltar social infrastruktur för egen långsiktig förvaltning. Fastighetsbeståndets värde uppgick per 31 mars 2024 till 21,7 miljarder kronor med en uthyrningsbar area om 518 tkvm. Fastighetsbeståndet består av fastigheter och projekt med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Läs mer på www.intea.se

”Delårsrapport januari-mars 2024”