Vid årsstämma i Intea Fastigheter AB (publ) den 7 maj 2024 fattades nedan angivna beslut. Besluten var i enlighet med framlagda förslag, vilka framgår av kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats, www.intea.se.

Fastställande av räkenskaperna för 2023
Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31 för bolaget liksom koncernen fastställdes.

Disposition av bolagets resultat
Årsstämman beslutade om utdelning om 0,90 kronor per stamaktie av serie A och serie B samt utdelning om 2,00 kronor per stamaktie av serie D. Utdelning på stamaktier av serie D lämnas med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kronor per stamaktie av serie D.

Årsstämman beslutade att avstämningsdag för utdelning på stamaktier av serie A och serie B ska vara den 7 maj 2024 och att avstämningsdagar för utdelning på stamaktier av serie D ska vara fredagen den 28 juni 2024, måndagen den 30 september 2024, måndagen den 30 december 2024 och måndagen den 31 mars 2025.

Beslut om ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

Styrelse- och revisorsval
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Caesar Åfors, Håkan Sandberg, Mattias Grahn, Peter Ragnarsson, Kristina Alvendal, Pernilla Ramslöv och Christian Haglund samt om nyval av Henrik Lindekrantz till styrelseledamot. Vidare beslutade stämman om omval av Caesar Åfors till styrelsens ordförande.

KPMG AB omvaldes som revisor och Mattias Johansson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska utgå med 2 200 000 kronor fördelat enligt följande:

  • 500 000 kronor till styrelsens ordförande; och
  • 350 000 kronor till oberoende ledamöter; och
  • 200 000 kronor till investerarutsedda ledamöter.

Inget särskilt arvode ska utgå för utskottsarbete.

Vidare beslutade årsstämman att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charlotta Wallman Hörlin, VD, 0733 24 50 25