Intea Fastigheter AB (publ) har emitterat ett grönt obligationslån om 500 miljoner kronor inom ramen för befintligt MTN-program.

Obligationslånet, med en rörlig ränta om 1,45 procent plus tre månaders STIBOR, har fem års löptid med förfall juni 2029. Totalt har Intea sju utestående obligationslån med en total volym om 4 950 miljoner kronor med löpande förfall åren 2025, 2026, 2027 och 2029

Transaktionen arrangerades av Swedbank och obligationslånet kommer att listas på Nasdaq Stockholm under ticker INTEA. Emissionslikviden kommer att användas till bolagets löpande verksamhet.

Se mer information om Inteas obligationslån och företagscertifikat på
https://www.intea.se/obligationslan-och-certifikat/.

För ytterligare information, kontakta:
Magnus Ekström, CFO, 0705-49 86 02