• Intea träffade avtal om att förvärva fyra fastigheter i Halmstad, Skövde, Kalmar och Solna till ett värde om 1 944 mkr. Under perioden tillträddes två av dessa förvärv med ett totalt hyresvärde om 9,6 mkr och en uthyrningsbar yta om 5 745 kvm
  • Ett MTN-program etablerades för att möjliggöra emissioner av icke-säkerställda företagsobligationer. Under detta program emitterades ett rörligt lån om SEK 1,2 miljarder med löptid om fem år
  • Hyresintäkterna uppgick till 126,4 mkr (22,8) och driftsöverskottet till 96,3 mkr (16,3)
  • Förvaltningsresultatet exklusive ränta på ägarlån uppgick till 55,0 mkr (4,8)
  • Värdeförändring av fastigheter har påverkat resultatet med 24,8 mkr (217,6)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 34,2 mkr (165,5)
  • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 4 145 mkr vid periodens utgång
    (3 542)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Läs den fullständiga rapporten nedan: 
Intea Fastigheter AB (Publ) Delårsrapport januari – juni 2017

För ytterligare information, kontakta:
Christian Haglund, Henrik Lindekrantz eller Ossie Everum.
Kontaktuppgifter finns på: www.intea.se/om/organisation/

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Bolaget befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgick per 30 juni 2017 till 4,1 miljarder kronor. Intea finansieras av långsiktigt svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se