Oktober – december

 • Hyresintäkterna ökade med 13,3 procent och uppgick till 276,0 mkr (243,6), varav 13,6 mkr kommer från fastigheter förvärvade under 2022.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 103,3 mkr (113,7), en minskning med 10,4 mkr.
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till -598,5 mkr (7,6), varav -77,0 mkr hänfört till projektfastigheter.
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -734,0 mkr (39,3). Resultat per A- och B-aktie uppgick till -5,02 kr (fotnot 1) och per D-aktie till 0,50 kr (fotnot 1).
 • Totalt genomfördes under kvartalet investeringar i förvaltningsfastigheter till ett belopp om 611,3 mkr (420,9).
 • Fastighetsbeståndets redovisade värde uppgick vid kvartalets utgång till 21 406,1 mkr (20 157,7).

Januari – december

 • Hyresintäkterna ökade med 15,1 procent och uppgick till 1 057,3 mkr (918,3), varav 53,1 mkr kommer från fastigheter förvärvade under 2022.
 • Förvaltningsresultatet ökade och uppgick till 505,8 mkr (497,4), en ökning med 8,4 mkr.
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till -892,7 mkr (143,2), varav 46,9 mkr hänfört till projektfastigheter.
 • Årets resultat efter skatt uppgick till -639,4 mkr (905,6). Resultat per A- och B-aktie uppgick till -5,04 kr (fotnot 1) och per D-aktie till 2,00 kr (fotnot 1).
 • Totalt genomfördes under perioden investeringar i förvaltningsfastigheter till ett belopp om 2 140,9 mkr (1 677,1).
 • Fastighetsbeståndets redovisade värde uppgick vid periodens utgång till 21 406,1 mkr (20 157,7).
 • Styrelsen föreslår utdelning om 0,90 kronor per A- och B-aktie (0,90). Styrelsen föreslår även en utdelning om 2,00 kronor per D-aktie (2,00) med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kronor.

1) Inga utspädande instrument förekommer.

VD har ordet
Den första januari tillträdde jag som vd på Intea och jag kan konstatera att bolaget står fortsatt starkt i en utmanande marknad som oroas av ökande geopolitiska spänningar, försämrat säkerhetsläge, osäkert makroekonomiskt läge och allt fler väpnade konflikter. Fastighetsmarknaden påverkas av detta på både kort och lång sikt genom bland annat stigande avkastningskrav. Antalet varsel och konkurser relaterade till bygg- och fastighetsbranschen har ökat under året. Samtidigt ser vi positiva signaler i vikande inflation, sjunkande långräntor och allt fler som tror på kommande räntesänkningar. För Inteas del ser vi en ökad aktivitet inom framför allt den del av verksamheten som rör rättsväsendet.

Trots en orolig omvärld, nya marknadsförutsättningar och ökade finansieringskostnader fortsätter Intea att uppvisa ett starkt förvaltningsresultat och stabila kassaflöden för helåret 2023. Hyresintäkterna ökade med 15,1 procent och driftöverskottet ökade med 16,5 procent jämfört med år 2022. Även beaktat de högre finansieringskostnaderna ökade förvaltningsresultatet med 1,7 procent till 506 mkr jämfört med år 2022. Det förklaras främst av en stark hyresutveckling, flera nyuthyrningar och en stabil fastighetsportfölj. Dessutom bidrar projekt som färdigställts under året till ökade intäkter och förbättrat driftöverskott. På jämförbart bestånd ökar driftöverskottet med cirka 9 procent.

Genom goda bankrelationer och ett starkt varumärke i kredit- och kapitalmarknaden har vi möjlighet att ta upp ny finansiering till rimliga villkor. Under året har vi etablerat ett grönt finansieringsramverk, vilket möjliggjorde att Intea i januari i år emitterade sin första gröna obligation om 600 mkr.

Vi kan tydligt se att de projekt vi driver skapar värde på lång sikt. Vid årets slut hade vi pågående projekt om 4,9 mdkr innefattande bland annat byggnation av ett rättscentrum i Kristianstad, ett fängelse utanför Ånge och en tågdepå i Falköping. Hyresvärdet för pågående projekt uppgår till cirka 400 mkr och dessa kommer i takt med att de färdigställs bidra till ett ökat driftnetto. Närmast i tid för färdigställande ligger rättscentrum i Kristianstad som beräknas vara klart under andra halvåret 2024 och bidra med ett årligt hyresvärde om cirka 130 mkr. Under det fjärde kvartalet har tre större projekt färdigställts: nyuppförda lokaler för rättspsykiatri åt Region Uppsala, en samhällsgemensam larm- och ledningscentral i Örebro och ett nytt kontorshus i Östersund byggt helt i trä, vilket blir det första huset i Inteas portfölj som kommer att certifieras enligt BREEAM Outstanding. Under året har vi sett stigande avkastningskrav vilket påverkar värdet på Inteas fastighetsbestånd, som vid utgången av perioden uppgick till 21,4 mdkr. Det motsvarar en genomsnittlig direktavkastning om 5,3 procent, vilket är en uppgång med 60 punkter sedan årsskiftet 2022 och innebär en sammanlagd nedskrivning av värdet på cirka 0,9 mdkr motsvarande en värdenedgång på 4,4 procent. I fjärde kvartalet skriver Intea ned fastighetsvärdet med cirka 0,6 mdkr vilket motsvarar en värdenedgång på 2,8 procent.

Bolagets verksamhet vilar på en stabil grund med defensiva tillgångar av god kvalitet och med långa hyreskontrakt med offentliga hyresgäster. Vår strategi att äga och utveckla lokaler åt offentliga långsiktiga hyresgäster och förvalta dessa med egna lokala förvaltningsorganisationer ligger fast. Dessutom har vi en robust kapitalstruktur och stabila kassaflöden vilket gör att jag känner mig trygg när jag blickar framåt.
Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare, hyresgäster, aktieägare, kreditgivare, samarbetspartners och andra intressenter för sitt stora engagemang under året och jag ser fram emot 2024.