April – juni

  • Hyresintäkterna ökade med 17,3 procent och uppgick till 221,0 mkr (188,4), varav 52,0 mkr (25,9) kommer från fastigheter förvärvade under 2021.
  • Förvaltningsresultatet ökade och uppgick till 125,5 mkr (-99,3), en ökning med 224,8 mkr. För mer information se sida 11.
  • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 77,8 mkr (265,2). För mer information se sida 11.
  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 344,2 mkr (124,8). Resultat per A- och B-aktie uppgick till 2,31 kr och per D-aktie till 0,50 kr.
  • Totalt genomfördes under kvartalet förvärv och investeringar till ett belopp om 280,4 mkr (190,5).
  • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick vid kvartalets utgång till 18 642,9 mkr (13 411,4).

VD har ordet
Andra kvartalet 2022 inleddes turbulent och har så fortsatt. Händelserna i omvärlden och i marknaden har en negativ inverkan på Inteas verksamhet även om bolaget genom långa hyresavtal med offentliga hyresgäster påverkas i mindre grad än andra bolag i branschen. Värdet på fastighetsbeståndet har ökat med 846 mkr och uppgick vid utgången av perioden till 18 643 mkr drivet huvudsakligen av ett ökat värde i projektportföljen. Hyresintäkterna ökade med 27,9 procent och uppgick till 452,9 mkr och förvaltningsresultatet förbättrades med 300,9 mkr och uppgick till 261,0 mkr jämfört med samma period föregående år.

Inteas strategi om kontinuerlig stabil tillväxt uppnår vi genom noga utvalda förvärv i kombination med projektutveckling av befintliga och nya fastigheter. I april 2022 inleddes arbetet med att ta fram ett nytt hus i Arninge i Täby kommun åt Polismyndigheten. Det nya polishuset väntas uppgå till ca 7 500 kvm uthyrningsbar area. I maj 2022 hölls återinvigningen av Kriminalvårdens anstalt i Härnösand som genomgått en omfattande renovering och ombyggnation under drygt ett års tid. Genom färdigställandet av anstalten har Inteas andel av offentliga hyresgäster ökat till 95 procent och den genomsnittliga kontraktslängden i portföljen uppgår till 6 år.

I nuvarande marknad ser Intea ett ökat affärsflöde av högkvalitativa objekt på allt mer attraktiva nivåer och för att öka den finansiella kapaciteten i bolaget tillförde ägarna i juni 2022 bolaget 750 miljoner i nytt kapital.

Arbetet med att förbereda bolaget för en börsnotering på Nasdaq Stockholms huvudlista har pausats med anledning av det rådande marknadsläget.