April – juni

  • Hyresintäkterna ökade med 18,8 procent och uppgick till 262,5 mkr (221,0), varav 13,8 mkr kommer från fastigheter förvärvade under 2022.
  • Förvaltningsresultatet ökade och uppgick till 129,7 mkr (125,5), en ökning med 4,2 mkr. För mer information se sida 11–12.
  • Värdeförändringar fastigheter uppgick till -263,5 mkr (77,8). För mer information se sida 12.
  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 7,4 mkr (344,2). Resultat per A- och B-aktie uppgick till -0,15 kr (fotnot 1) och per D-aktie till 0,50 kr (fotnot 1).
  • Totalt genomfördes under kvartalet förvärv och investeringar till ett belopp om 715,0 mkr (280,4).
  • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick vid kvartalets utgång till 21 100,0 mkr (20 157,7).

1) Inga utspädande instrument förekommer.

VD har ordet
Under årets andra kvartal har anpassningarna till det nya läget i branschen främst noterats på den finansiella marknaden. Aktieindexet OMX Stockholm Real Estate GI för de noterade svenska fastighetsbolagen sjönk under det andra kvartalet med ytterligare 7,9 procent (-12,3 procent sedan årsskiftet). För Inteas del har marknadssituationen inneburit flera åtgärder för att bibehålla stabila källor för bolagets finansiering. Intea fortsätter att uppvisa ett starkt förvaltningsresultat och stabila kassaflöden.

Värdet på fastighetsbeståndet vid utgången av perioden uppgick till 21 100 mkr. Hyresintäkterna ökade med 19 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 262,5 mkr. Förvaltningsresultatet förbättrades med 4,2 mkr jämfört med samma period föregående år och uppgick till 129,7 mkr.

Läget på de finansiella marknaderna har ökat fokuset på bolagets finansiella situation. Ratinginstituten har sänkt kreditbetygen för flera fastighetsbolag under perioden och den 19 maj sänkte NCR Inteas kreditbetyg till BBB med stabila utsikter. Bolaget har under kvartalet vidtagit ett antal åtgärder för att ytterligare stärka den finansiella ställningen, däribland en utökning av backup-faciliteterna med 1 000 mkr vilket innebär att Inteas totala backup-faciliteter nu uppgår till 6 200 mkr, varav 3 495 mkr var utnyttjat per den 30 juni 2023. Därtill har ett grönt finansieringsramverk etablerats, vilket möjliggör emission av gröna obligationer och certifikat. Under kvartalet har obligationer om 450 mkr återköpts och nya obligationer om 600 mkr emitterats.

Inteas verksamhet vilar på en stabil grund genom defensiva tillgångar med långa hyreskontrakt med offentliga hyresgäster, flera verksamma inom områden där aktivitetsnivån ökar markant. Under perioden har bland annat ett nytt tioårigt hyresavtal tecknats med Kristianstad kommun avseende 1 500 kvm uthyrningsbar area för en ny skola på högskoleområdet i Kristianstad i tidigare vakanta lokaler och diskussioner pågår med flera hyresgäster om utökade och nya förhyrningar.