Perioden i korthet

  • Hyresintäkterna ökade med 39,8 procent och uppgick till 231,9 mkr (165,9), varav 51,8 mkr kommer från förvärvade fastigheter 2021.
  • Förvaltningsresultatet ökade och uppgick till 135,4 mkr (51,2), en ökning om 164,7 procent.
  • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 96,0 mkr (277,6). För mer information se sida 11.
  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 400,3 mkr (295,7). Resultat per A- och B-aktie uppgick till 2,72 kr (fotnot 1) och per D-aktie 0,50 kr (fotnot 1).
  • Totalt genomfördes under kvartalet förvärv och investeringar till ett belopp om 366,7 mkr (5 352,5).
  • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick vid kvartalets utgång till 18 260,1 mkr (17 797,4).

1) Inga utspädande instrument förekommer.

VD har ordet
Den höga aktiviteten fortsatte under det första kvartalet 2022 inom transaktioner, projektutveckling och förvaltning. Värdet på fastighetsbeståndet uppgick vid utgången av perioden till 18 260 mkr drivet huvudsakligen av ett ökat värde i projektportföljen. Hyresintäkterna ökade med 39,8 procent och uppgick till 231,9 mkr och förvaltningsresultatet ökade med 164,7 procent till 135,4 mkr.

Inteas strategi om kontinuerlig stabil tillväxt uppnår vi genom noga utvalda förvärv i kombination med projektutveckling av befintliga och nya fastigheter. Det är glädjande att vi under perioden kunde träffa avtal med Kriminalvården om ett 20-årigt hyresavtal avseende Viskananstalten i Ånge på en fastighet som vi förvärvade tidigare under året. Viskan är den andra anstalten som vi tillsammans med Kriminalvården återöppnar på kort tid. Det är glädjande att regeringen nyligen godkände hyresavtalet vilket var en förutsättning.

I januari 2022 vann detaljplanen för Sahlgrenska Life laga kraft. Detta är ett av våra största projekt som nu gått in i en intensivare fas. Byggstart planeras till 2023 och de första byggnaderna förväntas stå klara för inflyttning 2027. De specialanpassade lokalerna för life science, högspecialiserad vård, avancerad forskning, utbildning och näringslivsutveckling beräknas uppgå till 50 000 kvm.

Sedan start har vi haft som mål att hållbarhet ska genomsyra allt arbete i bolaget. Medlemskapet i FN Global Compact, där Intea anslöt sig under fjärde kvartalet 2021, synliggör vårt systematiska och aktiva hållbarhetsarbete. Vi jobbar enligt målen i Agenda 2030 med ett tydligt ställningstagande om att öka återbruk av fastigheter, skapa goda arbetsförhållanden och att kritiskt ifrågasätta nybyggnation. Det finns ett flertal sätt att skapa smarta och hållbara byggnader som inte innebär att riva och bygga nytt.

Kriget i Ukraina kommer, förutom allt mänskligt lidande även att påverka ekonomin genom bland annat prisökningar, bristsituationer och minskad världshandel. Stigande inflation innebär för Intea ökade kostnader för förvaltning och projektarbeten men också högre hyresintäkter än väntat för 2022. Prisökningar för material, arbetskraft och energi leder till ökade kostnader för bygg- och anläggningsindustrin och kan innebära fördyringar av bolagets pågående projekt. Till viss del kan fördyringar hanteras genom avkastningsbaserad hyra. Om materialbrist och leveransproblem uppstår så finns också risk för förseningar av flera projekt.

Vi anpassar dock snabbt verksamheten till händelser i omvärlden. Ett viktigt exempel är hanteringen av energiförbrukning och energiproduktion i ljuset av kraftigt ökande och fluktuerande elpriser samt en ökad efterfrågan på fossilfri el. För miljön är det nödvändigt och för oss är det fullt möjligt, att innan en alltför lång framtid själva kunna producera i vart fall en tredjedel av all den energi vi förbrukar. Ett annat exempel är hur förändringar i vår omvärld har ökat kraven på säkerhet och trygghet för våra hyresgäster. Vi arbetar hårt för att våra byggnader och anslutande platser, framför allt inom rättsväsendet, ska vara trygga platser för såväl personal som besökande. Med långa hyresförhållanden och specialanpassade byggnader har vi blivit en attraktiv samarbetspartner för offentligt finansierade verksamheter, vilket är en styrka i dessa osäkra tider.

Arbetet med att förbereda bolaget för en börsnotering på Nasdaq Stockholms huvudlista fortskrider. Vi tror att investerare kommer att uppskatta Inteas renodlade fokus på offentliga hyresgäster och specialanpassade fastigheter i kombination med goda utvecklingsmöjligheter.