Perioden i korthet

  • Hyresintäkterna ökade med 11,5 procent och uppgick till 258,6 mkr (231,9), varav 13,2 mkr kommer från fastigheter förvärvade under 2022.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 135,4 mkr (135,4). För mer information se sida 12.
  • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 73,5 mkr (96,0). För mer information se sida 12.
  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 72,9 mkr (400,3). Resultat per A- och B-aktie uppgick till 0,28 kr (fotnot 1) och per D-aktie till 0,50 kr (fotnot 1).
  • Totalt genomfördes under kvartalet investeringar i förvaltnings- och projektfastigheter till ett belopp om 417,3 mkr (366,7) samt förvärv av vattenkraftsbolag om 118,1 mkr.
  • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick vid kvartalets utgång till 20 648,7 mkr (20 157,7).

1) Inga utspädande instrument förekommer.

VD har ordet
År 2023 har börjat som det förra slutade, med prisökningar, höga räntor och en allmän ekonomisk inbromsning i samhället. Marknadsanpassningen av bolagets verksamhet fortsätter och bilden av det nya normalläget börjar nu kunna skönjas. Värdet på Inteas fastighetsbestånd växer kontinuerligt och uppgick vid utgången av perioden till 20,6 mdkr. Hyresintäkterna om 258,6 mkr ökade med drygt 11 procent jämfört med föregående år och förvaltningsresultatet uppgick till 135 mkr.

Inteas verksamhet vilar på en stabil grund genom defensiva tillgångar med långa hyreskontrakt med offentliga hyresgäster. Efter att under flera år ha kunnat dra nytta av de extrema marknadsförutsättningarna sker nu en korrektion med påföljande lägre affärstempo. För att spegla detta har Intea påbörjat arbetet med att minska de centrala kostnaderna med 10 procent. Effekterna av åtgärderna kommer att börja synas under tredje kvartalet 2023 och verka fullt ut under första kvartalet 2024.

I februari förvärvade bolaget nio vattenkraftverk i Västsverige och Intea blev därigenom fullt självförsörjande på förnyelsebar el. Vattenkraftsportföljen under namnet Intea Kraft, består efter förvärvet av tolv vattenkraftverk, huvudsakligen i elområde 3, med en samlad årlig elproduktion som beräknas uppgå till 11,5 GWh. I mitten av mars påbörjade bolaget uppförandet av en ny tågdepå i Falköping. Den nya depån får en uthyrningsbar area om cirka 5 400 kvm och kommer att uppföras i direkt anslutning till Inteas befintliga tågdepå. Byggstart är planerad till våren 2023, med inflyttning till våren 2025.

Under kvartalet har Intea och Nordiska Investeringsbanken avtalat om grön finansiering genom ett 14-årigt lån om 410 mkr. Lånet ska användas för att finansiera uppförandet av en samhällsgemensam ledningscentral i Örebro som är den första i sitt slag i Europa samt den nya träbyggnaden som uppförs på Campusområdet i Östersund.

Genom nya räntederivat som har ingåtts under kvartalet har bolagets räntesäkringsgrad ökat från 59 till 73 procent. Samtidigt har Inteas snittränta kunnat hållas låg trots att skulden ökat med kontinuerliga projektinvesteringar.

Under perioden har Charlotta Wallman Hörlin utsetts till ny vice vd i bolaget. Charlotta, som har arbetat hos Intea sedan 2019, ersätter Christian Haglund som övergår till att arbeta med strategisk affärsutveckling på konsultbasis i bolaget. Jag ser mycket fram emot att jobba med Lotta i hennes nya roll.