Juli – september
– Hyresintäkterna ökade med 17,4 procent och uppgick till 260,3 mkr (221,7), varav 12,6 mkr kommer från fastigheter förvärvade under 2022.
– Förvaltningsresultatet ökade och uppgick till 137,5 mkr (122,8), en ökning med 14,7 mkr.
– Värdeförändringar fastigheter uppgick till -104,3 mkr (-38,1).
– Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 14,4 mkr (121,8). Resultat per A- och B-aktie uppgick till -0,12 kr (fotnot 1) och per D-aktie till 0,50 kr (fotnot 1).
– Totalt genomfördes under kvartalet förvärv och investeringar i förvaltningsfastigheter till ett belopp om 397,6 mkr (1 124,5).
– Fastighetsbeståndets redovisade värde uppgick vid kvartalets utgång till 21 393,3 mkr (20 157,7).

Januari – september
– Hyresintäkterna ökade med 15,8 procent och uppgick till 781,4 mkr (674,7), varav 39,5 mkr kommer från fastigheter förvärvade under 2022.
– Förvaltningsresultatet ökade och uppgick till 402,5 mkr (383,7), en ökning med 18,8 mkr.
– Värdeförändringar fastigheter uppgick till -294,2 mkr (135,7).
– Periodens resultat efter skatt uppgick till 94,6 mkr (866,3). Resultat per A- och B-aktie uppgick till -0,01 kr (fotnot 1) och per D-aktie till 1,50 kr (fotnot 1).
– Totalt genomfördes under perioden förvärv och investeringar i förvaltningsfastigheter till ett belopp om 1 529,6 mkr (1 256,2).
– Fastighetsbeståndets redovisade värde uppgick vid periodens utgång till 21 393,3 mkr (20 157,7).

1) Inga utspädande instrument förekommer.

VD har ordet

Förvaltningsresultatet slår rekord i tuffa tider
Sedan starten 2016 har fokus legat på att förvärva och utveckla lokaler åt offentliga långsiktiga hyresgäster och förvalta dessa med egna lokala förvaltningsorganisationer. Vi ser nu i det normaliserade läget i branschen de positiva effekterna av Inteas tydliga strategi. Förvaltningsresultatet stiger alltmedan vi, som få andra, kan genomföra avsevärda investeringar i nya projekt till förmån för våra hyresgäster. Under årets sista kvartal kommer tre nya projekt att färdigställas och fler färdigställs kommande år.

Konsekvenserna av återgången till de mer normala förutsättningarna för branschen har under perioden börjat bli alltmer synliga. Antalet varsel, betalningsinställningar och konkurser relaterade till bygg- och fastighetsbranschen har ökat signifikant under kvartalet. Även tendensen med ökat antal vakanser går att skönja allt tydligare.

Marknaden oroas av fler geopolitiska spänningar, försämrat säkerhetsläge och en ökning av antalet väpnade konflikter i både vår omvärld såväl som inom vårt eget land vilket påverkar fastighetsmarknaden på både kort och lång sikt. För Inteas del leder oron bland annat till en ökad aktivitet inom beståndet, framför allt inom den del som rör rättsväsendet. Intea fortsätter att uppvisa ett rekordstarkt förvaltningsresultat och mycket stabila kassaflöden.

Värdet på fastighetsbeståndet vid utgången av perioden uppgick till 21,4 mdkr. Hyresintäkterna för det tredje kvartalet ökade med ca 17 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick
till 260 mkr. Förvaltningsresultatet för det tredje kvartalet blev det bästa i bolagets sjuåriga historia, som trots högre räntekostnader förbättrades med ca 12 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 137 mkr.

Nedgången för fastighetsbranschen lär fortsätta men påverkar Intea i en betydligt mildare omfattning, då bolagets verksamhet vilar på en stabil grund genom defensiva tillgångar med långa hyreskontrakt
med offentliga hyresgäster. Under kvartalet har bland annat ett nytt hyresavtal tecknats med Kriminalvården avseende 3 000 kvm uthyrningsbar area för en utvidgning av Ringsjöanstalten utanför Eslöv. Bolaget har under perioden även fått flera nya medarbetare, med bland annat en ny CFO – Magnus Ekström. Vi hälsar alla som anslutit till bolaget varmt välkomna och ser fram emot nästa kvartal.