Vid årsstämma i Intea Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) den 18 maj 2022 fattades nedan angivna beslut. Besluten var i enlighet med framlagda förslag, vilka framgår av kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.intea.se.

Fastställande av räkenskaperna för 2021
Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31 för bolaget liksom koncernen fastställdes.

Disposition av bolagets resultat
Årsstämman beslutade utdelning om 0,50 kronor per stamaktie av serie A och serie B samt utdelning om 2,00 kronor per stamaktie av serie D. Utdelning på stamaktier av serie D lämnas med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kronor per stamaktie av serie D.

Årsstämman beslutade att avstämningsdag för utdelning på stamaktier av serie A och serie B ska vara den 18 maj 2022 och att avstämningsdagar för utdelning på stamaktier av serie D ska vara torsdagen den 30 juni 2022, fredagen den 30 september 2022, fredagen den 30 december 2022 och fredagen den 31 mars 2023.

Beslut om ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.

Styrelse- och revisorsval
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Caesar Åfors, Håkan Sandberg, Mattias Grahn, Håkan Hellaeus, Kristina Alvendal, Pernilla Ramslöv och Christian Haglund. Vidare beslutade stämman om omval av Caesar Åfors till styrelsens ordförande.

KPMG AB omvaldes som revisor och Peter Dahllöf kommer fortsatt att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska utgå med 2 600 000 kronor fördelat enligt följande:

  • 500 000 kronor till styrelsens ordförande; och
  • 350 000 kronor vardera till samtliga sex övriga av årsstämman valda styrelseledamöter.

Inget särskilt arvode ska utgå för utskottsarbete.

Vidare beslutade årsstämman att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Det beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen till årsstämman. De beslutade riktlinjerna överensstämmer med de riktlinjer som beslutades om vid extra bolagsstämma i Bolaget den 13 oktober 2021.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier av serie B och/eller serie D
Det beslutades om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier av serie B och/eller stamaktier av serie D i samband med en notering av Bolagets stamaktier av serie B och/eller stamaktier av serie D på Nasdaq Stockholm. Betalning ska erläggas kontant. Nyemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med notering ska de nya aktierna kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet under förutsättning att förbindelse finns att tillföra bolaget ett värde motsvarande skillnaden mellan en marknadsmässig teckningskurs med eventuellt avdrag för marknadsmässig emissionsrabatt och de nyemitterade aktiernas kvotvärde.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier av serie B och/eller serie D, samt teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/konvertera sådana till aktier
Det beslutades om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av stamaktier av serie B och/eller stamaktier av serie D, samt teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna respektive konvertera till sådana aktier. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet (innefattande aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet) får sammanlagt motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio procent baserat på Bolagets registrerade aktiekapital vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas för första gången. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, förvärv och/eller för Bolagets rörelse. Emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med nyemission av aktier ska de nya aktierna kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet under förutsättning att förbindelse finns att tillföra Bolaget ett värde motsvarande skillnaden mellan en marknadsmässig teckningskurs med eventuellt avdrag för marknadsmässig emissionsrabatt och de nyemitterade aktiernas kvotvärde.