Vid extra bolagsstämma i Intea Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) den 18 januari 2022 fattades nedan angivet beslut. Beslutet var i enlighet med framlagt förslag, vilket framgår av kallelsen till extra bolagsstämman som finns tillgänglig hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.intea.se.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie B
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 22 december 2021 om en riktad nyemission av högst 6 024 097 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 669 344,12 kronor (avrundat uppåt till två decimaler) till en teckningskurs om 41,50 kronor per aktie. Samtliga villkor beskrivs i kallelsen till extra bolagsstämman.