Vid extra bolagsstämma i Intea Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) den 27 juni 2022 fattades nedan angivna beslut. Besluten var i enlighet med framlagda förslag, vilka framgår av kallelsen till extra bolagsstämman som finns tillgänglig hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.intea.se.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie B
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 9 juni 2022 om en riktad nyemission av högst 12 423 649 stamaktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 380 405,45 kronor (avrundat uppåt till två decimaler) till en teckningskurs om 48,16 kronor per aktie. Samtliga villkor beskrivs i kallelsen till den extra bolagsstämman.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie D
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 9 juni 2022 om en riktad nyemission av högst 7 575 756 stamaktier av serie D, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 841 750,67 kronor (avrundat uppåt till två decimaler) till en teckningskurs om 33 kronor per aktie. Samtliga villkor beskrivs i kallelsen till den extra bolagsstämman.

Beslut om vinstutdelning på stamaktier av serie D
Stämman beslutade om kvartalsvis utdelning om 0,50 kronor, dock högst 1,50 kronor, på samtliga nya stamaktier av serie D som kan komma att emitteras av styrelsen med stöd av de bemyndiganden som beslutades på årsstämman den 18 maj 2022, dock högst 30 000 000 stamaktier av serie D. Stämman beslutade vidare att utdelning på samtliga nyemitterade stamaktier av serie D i den nyemission av stamaktier av serie D som godkändes av stämman ska lämnas kvartalsvis med 0,50 kronor per stamaktie av serie D, dock högst 1,50 kronor per stamaktie av serie D.

Stämman beslutade att avstämningsdagar för utdelning på stamaktier av serie D ska vara fredagen den 30 september 2022, fredagen den 30 december 2022 och fredagen den 31 mars 2023.

Samtliga villkor beskrivs i kallelsen till den extra bolagsstämman.