Perioden i korthet

  • Hyresintäkterna ökade med 12,5 procent och uppgick till 397,6 mkr (353,4) under perioden.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 16,1 procent och uppgick till 105,5 mkr (90,9). Exklusive ränta på ägarlån uppgick förvaltningsresultatet till 206,1 mkr (180,0), en ökning om 14,5 procent.
  • Resultat efter skatt uppgick till 211,8 mkr (104,5).
  • Totalt genomfördes under perioden förvärv och investeringar till ett belopp om 393,4 mkr (1 791,5).
  • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick vid periodens slut till 10 027 mkr (8 977).

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under och efter perioden juli – september

  • Intea har tecknat entreprenadavtal med Serneke för bygget av den nya samhällsgemensamma larm- och ledningscentralen i Örebro. Projektet omfattar uppförande av nya specialanpassade lokaler om 11 600 kvm med ett projektvärde om ca 405 miljoner kronor.
  • Två icke säkerställda obligationer har sammanställts om sammanlagt 1 250 miljoner kronor inom ramen för befintligt MTN program. Den ena obligationen har en löptid om tre år med en rörlig ränta om STIBOR + 1,22 procent och den andra har fem års löptid med en rörlig ränta om STIBOR + 1,55 procent.
  • Intea har tecknat ett 25-årigt hyresavtal med Kriminalvården för ett nytt häkte i Kristianstad. Samtidigt har även ett 15-årigt hyresavtal tecknats med Kriminalvården avseende nya lokaler för frivården och den nationella transporttjänsten. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 15 300 kvm.
  • Intea har under perioden förvärvat en tågdepå i Falköping för service och underhåll av tåg. Hyresvärdet uppgår till 14,9 miljoner kronor och den genomsnittliga återstående hyrestiden är 11,0 år.

Läs den fullständiga rapporten nedan

Intea delårsrapport januari –september 2020

 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Haglund, Intea, 0733 80 81 23
Henrik Lindekrantz, Intea, 0732 08 81 02

Om Intea
Intea Fastigheter AB (publ) grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 september 2020 till 10,0 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se